• STRETNUTIE RODIČOV DEVIATAKOV
     • STRETNUTIE RODIČOV DEVIATAKOV

      14. 1. 2020

      Dňa 13.1.2020 sa na našej škole konalo stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom boli informovaní o postupe a termínoch podávania prihlášok na stredné školy našich deviatakov. Svoje školy nám odprezentovali Obchodná akadémia, Zdravotnícka škola, Polytechnická škola a Spojená škola všetky z Ružomberka. Všetkym ďakujeme za Vašu účasť. 

      Fotoalbum

    • POŽEHNANIE ŠKOLY
     • POŽEHNANIE ŠKOLY

      9. 1. 2020

      Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Je zvykom, že sa vykonáva spravidla v období Zjavenia Pána.

      Aj my sme začali kalendárny rok požehaním našej školy a jednotlivých tried hneď po návrate z vianočných prázdnin v stredu 8.1.2020. Deti spevádzali p. kaplánov krásnym spevom vianočných kolied. 

      Tešíme sa, že sme s Božím požehaním nastúpili do školy v novom roku. 

    • VIANOČNÁ AKADÉMIA
     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

      20. 12. 2019

      Dňa 20.12.2019 si naši žiaci pripravili vianočný program, kde sa prejavili skryté talenty. Pripomenuli sme si tajomstvo narodenia Pána pri vianočných koledách, scénkach, tancoch a kvízoch. Naplnení vianočnou náladou sme sa rozišli na prázdniny.

      Fotogaléria

    • OLYMPIÁDA Z ANJ
     • OLYMPIÁDA Z ANJ

      9. 1. 2020

      13. a 21. novembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jubilejného, už 30. ročníka sa zúčastnilo 52 najlepších angličtinárov našej školy v troch kategóriách. Vyskúšali si uplatňovanie nadobudnutých vedomostí a jazykových zručností v písomnom teste, kde si preverili tzv. „skills“ : vocabulary (slovná zásoba), grammar (gramatika), reading comprehension (čítanie s porozumením) a listening comprehension (počúvanie s porozumením). Poslednou úlohou bolo čo najtvorivejšie opísať daný obrázok a presvedčiť vyučujúcu o tom, aby sa zúčastnila narodeninovej oslavy, na ktorú nechce ísť alebo zdôvodniť, prečo nechceme zobrať lenivého spolužiaka kempovať. Všetci naši žiaci preukázali výnimočné schopnosti pri uplatňovaní anglického jazyka v nezvyčajných situáciách. Medzi absolútne najlepších v tomto školskom roku patria: Barbora Betíková 9.A, Patrik Bukna 7.B a Eliška Kubovčíková 5.A (1. miesto), Kristína Zelencová (9.B), Andrej Babic 7.B a Tobias Habo 5.B (2. miesto), Filip Líška 8.A, Jakub Debnár 7.A a Adela Floreková 5.B (3. miesto). Všetkým účastníkom ďakujeme za vynaloženú námahu mimo vyučovania, víťazom z kategórií 1A a 1B srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v reprezentácii Základnej školy Sv. Vincenta v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15. januára 2020  v CVČ Elán.

      Fotogaléria

    • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      20. 12. 2019

      Školské kolo Biblickej olympiády sa uskutoční 9.1.2020 na 3. vyučovacej hodine

      Stretneme sa na začiatku veľkej prestávky pred kaplnkou.

      Budeš potrebovať:

      • pero
      • vedomosti z Ex 1-23, Jon, Jn
      • a dobrú náladu

      TEŠÍME SA NA VÝHERCOV TRIEDNYCH KÔL

       

      V.A

      Peter Biroš

      Stela Fričová

      Ester Dubovcová

      V.B

      Ondrej Baláž

      Mário Nemček

      Šimon Suchoň

      VI.A

      Teodor Martiška

      Letícia Hermanová

      Jakub Škapec

      VI.B

      Veronika Naďová

      Tobiáš Dvorščák

      Patrik Dauda

      VII.A

      René Pastucha

      Miriam Hadačová

      Jakub Debnár

      VII.B

      Patrik Bukna

      Branka Dubovská

      Samuel Suchoň

      VIII.A

      Šimon Hadač

      Jakub Culka

      Filip Líška

      VIII.B

      Terézia Kuželová

      Uršula Marhoferová

      Andrej Potočka

      IX.A

      Laura Švecová

      Alžbeta Klincová

      René Mlynarčík

      IX.B

      Terézia Kútna

      Anton Olos

      Tadeáš Salva

    • VIANOČNÉ PRÁZDNINY
     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      18. 12. 2019

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme, že vianočné prázdniny budú

      od 23.12.2012 (pondelok) do 7.1.2020 (utorok).

      Učiť sa začíname 8.1.2020 (streda).

    • DÔLEŽITÝ OZNAM
     • DÔLEŽITÝ OZNAM

      16. 12. 2019

      Oznamujeme rodičom, ktorí majú svoje deti v ŠKD, že v stredu 18.12.2019 bude ŠKD otvorený len do 14:00.

      Prosíme rodičov, aby si zabezpečili vyzdvihnutie svojho dieťaťa do uvedeného času. Ďakujeme za pochopenie :)

    • OZNAM PRE RODIČOV
     • OZNAM PRE RODIČOV

      13. 12. 2019

      Dotácia na školské pomôcky - kalendárny rok 2020

      Prosím rodičov žiakov, ktorí navštevujú základnú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (z ÚPSV a R)alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť predchádzajúcich mesiacov (7-12/2019) ku dňu podania žiadosti o dotáciu je najviac vo výške životného minima, aby to oznámili základnej škole – pani ekonómke, do 20.12.2019 (Oznámenie môžu rodičia vhodiť aj do poštovej schránky, umiestnenej na budove ZŠ).

      Rodič, ktorý nepoberá pomoc v hmotnej núdzi môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdenie príjmu domácnosti. 

      • úrad posúdi príjem (§ 4 zákona o životnom minime) domácnosti za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk rodičovi dieťaťa;
      • ak je príjem nižší ako suma životného minima, rodič dieťaťa oznámi túto skutočnosť  ZŠ, ktorú navštevujú jeho deti (oznámiť ekonómke);

      ZŠ dieťa v prípade nižšieho príjmu ako suma životného minima zaradí do zoznamu detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie alebo to úradu oznámi ako zmenu skutočností rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie, a to do konca kalendárneho mesiaca, kedy zmena nastala.

    • VIANOČNÝ JARMOK
     • VIANOČNÝ JARMOK

      10. 12. 2019

      Srdečne Vás pozývame na tradičný vianočný jarmoček, ktorý sa bude konať v dňoch 17., 18. a 19. decembra 2019 v priestoroch našej školy. Počas veľkej prestávky si môžete za symbolické ceny zakúpiť vianočné predmety vyrobené našimi tvorívými a usilovnými školákmi.

    • DUCHOVNÁ OBNOVA
     • DUCHOVNÁ OBNOVA

      13. 12. 2019

      Dňa 13.12.2019 sa trieda 5.B (podobne ako ostatné triedy) zúčastnila duchovných cvičení pod vedením p. Fedoreka v priestoroch u Jezuitov. Žiaci si v úvode zopakovali vedomosti o Sv. písme a následne pracovali na rôznych zadaných úlohách a aktivitách spojených s Božím slovom. Duchovné cvičenie sme tradične ukončili sv. omšou. 

      Fotogaléria

    • SV. VINCENT V NAŠEJ FARNOSTI
     • SV. VINCENT V NAŠEJ FARNOSTI

      9. 12. 2019

      Svätý Vincent - patrón našej školy

      "Mnoho svätých korunu slávy k jeho nohám v nebi skladá a za pomoc, čo dával v žiali, Vincentovi vďaky vzdáva..."

      Dňa 9. decembra 2019 sme si pri svätej omši vo farskom kostole v Ružomberku uctili relikvie sv. Vincenta, patróna našej školy. Žiaci k nemu spolu s obetnými darmi niesli vlastné prosby vpísané do farebných papierových kvetín. Hneď po svätej omši sa konala Akadémia o svätom Vincentovi, ktorú si pripravili žiaci a pedagógovia našej školy a tým priblížili život svätého Vincenta všetkým zúčastneným.

      "Svätý Vincent, vzor pravej lásky, vypros i nám nezištnosti, by sme život vedeli my dať Bohu z pravej povďačnosti."

      Fotogaléria

    • ŠKOLENIE NA SMARTBOOKS
     • ŠKOLENIE NA SMARTBOOKS

      9. 12. 2019

      V rámci projektu Nadácie KIA Motors Slovakia sme sa zúčastnili dvojdňového školenia v Terchovej, ktoré bolo zamerané na vzdelávací softvér SmartBooks. Dozvedeli sme sa ako inovatívne a efektívne pracovať na stránke, ktorú už dlhšie využívame aj na vyučovaní. Svoje skúsenosti zo školenia teraz radi odovzdáme našim žiakom.

      Fotogaléria

    • ADVENTNÉ "SRDCE NA DLANI"
     • ADVENTNÉ "SRDCE NA DLANI"

      9. 12. 2019

      Popri radostných prípravách na príchod spasiteľa nezabúdajme na tých, ktorí potrebujú cítiť podporu a lásku. V spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Márie Terézie Schererovej, naši žiaci darovali s láskou vyrobených anjelov onkologicky chorým pacientom v Ružomberskej nemocnici.  Zo srdca želáme skoré uzdravenie!

      Fotogaléria

    • SV. MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE
     • SV. MIKULÁŠ V NAŠEJ ŠKOLE

      6. 12. 2019

      Vo štvrtok popoludní 5. decembra privítali žiaci v našej školskej telocvični svätého Mikuláša so sprievodom anjelov. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si pre túto vzácnu návštevu pripravili milé pásmo básničiek, pesničiek a tancov. Benefičnú akciu spoluorganizovalo Spoločenstvo rodičov a priateľov našej školy. Dobrovoľníci z radov rodičov predávali občerstvenie, pomáhali žiakom zdobiť medovníčky a moderovali program. Žiaci ponúkali v stánkoch svoje výrobky, ktoré vytvorili na výtvarnej výchove, pracovnom vyučovaní krúžkoch centra voľného času. Výťažok z tejto veselej akcie použijeme na  podporu projektu na vybavenie odborných učební pre našich usilovných žiakov. Ďakujeme.

      Fotogaléria

    • VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
     • VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE

      6. 12. 2019

      Dňa 4. 12. 2019 sa žiaci našej školy prezentovali svojimi výrobkami na pätnástom  ročníku výstavy vianočných zvykov a tradicii v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Na obdiv vystavovali vlastnú kreativitu a šikovnosť, pri zhotovovaní anjelov a iných vianočných dekorácií z dreva, vosku, textilu a papiera.

      Fotogaléria

    • BURZA INFORMÁCIÍ
     • BURZA INFORMÁCIÍ

      5. 12. 2019

      Naši deviataci sa dnes 5.12.2019 zúčastnili burzy informácií, ktorá je určená hlavne pre nich. Cieľom burzy bolo prezentovať záujemcom o štúdium študijné a učebné odbory vybraných stredných odborných škôl. Školy predstavili aj zástupcov zamestnávateľov, s ktorými aktívne spolupracujú. Žiaci sa dozvedeli plno nových informácií. 

      Fotogaléria

    • SMARTBOOKS
     • SMARTBOOKS

      5. 12. 2019

      Vďaka nadácii Kia Motors Slovakia naša škola získala pre školský rok 2019/2020 v rámci grantového programu prostriedky na nákup inteligentného vzdelávacieho systému Smartbooks. Tento softvér ponúka možnosť komplexného elektronického vzdelávania pre všetky ročníky základnej školy a pokrýva takmer všetky vyučovacie predmety. Softvér obsahuje viaceré moduly, napr. doučovanie, poznámky, testy, slepé mapky a ďalšie. Žiaci s ním môžu pracovať na vyučovaní i v rámci domácej prípravy. Naši žiaci tento softvér aktívne používali už v minulom školskom roku a v práci s ním pokračujú aj v tomto šk. roku. Žiaci si tento program obľúbili a tešia sa na prácu s ním. Snahou učiteľov bude maximálne využívanie tohto softvéru pri vzdelávaní.

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

      1. 10. 2019

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že počas šk. roka bude zber papiera prebiehať vždy v 1. týždni mesiaca od stredy do piatku, v čase:

      - ráno do 7:45

      - popoludní od 12:15 do 13:00

       

      * Papier musí byť zviazaný, odvážený, označený (hmotnosť, meno, trieda).

      * KARTÓNY NEBERIEME

      * Papier je potrebné odovzdať do miestnosti určenej na zber (zodp. p. uč. Hadač, p. školník Bajči)

      * Prinesené množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

    • DETI A ARCHITEKTÚRA
     • DETI A ARCHITEKTÚRA

      27. 11. 2019

      Je projekt, určený deťom 5. ročníka základných škôl, ktorého cieľom je hravou formou vzdelávať o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť im zakladateľov slovenskej architektúry, ale aj významných tvorcov súčasnej slovenskej ale aj svetovej architektúry. Projekt sa realizuje celoslovensky formou e-learningového interaktívneho a hravého kurzu počas hodín výtvarnej výchovy. Výstupom projektu je výtvarný návrh vlastného slovenského mrakodrapu.

      Do súťaže sa zapojil náš žiak 5. A triedy Filip Goč, ktorý získal 3. miesto a zúčastnil sa vyhodnotenia v Bratislave. Slávnostná vernisáž sa konala 22.11. 2019 o 15. hod. v lobby  na Pribinovej 19 v Bratislave a na druhý deň na žiakov čakala tematická vychádzka po architektúre Bratislavy. Filipovi úprimne gratulujeme!

      Fotogaléria

    • PRÍPRAVA ADVENTNÝCH VENCOV
     • PRÍPRAVA ADVENTNÝCH VENCOV

      22. 11. 2019

      Dňa  26. novembra 2019 (utorok) sa bude konať už tradičné spoločné zdobenie adventných vencov. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí si chcú prísť ozdobiť krásny veniec z jedličky spolu so svojim dieťaťom do našej školy. Zdobenie bude prebiehať od 14.00 do 17.00 hodiny.

      V prípade, že sa zdobenia nemôžete zúčastniť, veniec si môžete objednať a Vaše dieťa Vám ho prinesie domov. Cena ozdobeného venca je 10€, cena sviečok 2€.

    • OKTÓBER - MESIAC SV. RUŽENCA
     • OKTÓBER - MESIAC SV. RUŽENCA

      25. 11. 2019

      V októbri  - mesiaci sv. ruženca - na našej škole prebiehala súťaž o najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec. Do súťaže sa zapojili a boli odmenení žiaci: Tadeáš Garaj, Dominika Dludíková, Gregor Kostilnik, Uršula Supeková a žiaci z krúžku Tvoje ruky sú dar: Uršula Supeková, Timea Suchoňová, Vanesa Šarközyová, Monika Nemčíková, Martinka Uhliarová, Salome Burošová a Michal Faga.

      Ďakujeme za službu predmodlievania sa v školskej kaplnke počas ružencového mesiaca. Zapojili sa: Peter Novák, Simon Gazda, Tomáš Struňák, Natanael Ivák, Richard Kucík, Veronika Míčová, Sárka Slačková, Ester Dubovcová, Terézia Kostilniková, Adela Floreková, Dorota Macková, Mária Mrvová, Letícia Hermanová, Mária Benčová, Lenka Janovcová, René Pastucha

      Fotogaléria

    • PRÍBEH HUDBY
     • PRÍBEH HUDBY

      22. 11. 2019

      Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS uviedol pokračovanie výnimočného projektu vzdelávacích koncertov Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti, ktorý sledovali aj naši žiaci v škole. Počas koncertu hľadali odpoveď na otázky, prečo sa niektorí hudobní skladatelia stali nesmrteľnými a v čom tkvie tajomstvo dobrej hudby? Účinkovali: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), Rómsky folklórny súbor Romano Jilo (umelecký vedúci Peter Kačica) a klavirista Maroš Klátik. Koncert dirigoval a moderoval autor podujatia, Gabriel Rovňák ml.

      viac o projekte TU

    • ENGLISH PRIMARY MARATHON
     • ENGLISH PRIMARY MARATHON

      21. 11. 2019

      Dňa 19.11.2019 žiaci 4.A - Gabriela Dvorščáková a Tomáš Struňák reprezentovali našu školu na súťaži English Primary Marathon. Okresné kolo pozostávalo z 2 častí: test a rozprávanie na vopred pripravenú tému. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov. Gabika obsadila pekné 4. a Tomáško 11. miesto. Obom gratulujeme a želáme veľa úspechov a chuti v učení sa anglického jazyka.

      Fotogaléria

    • EXKURZIA V OSVIENČIME
     • EXKURZIA V OSVIENČIME

      18. 11. 2019

      Žiaci deviateho ročníka na sviatok sv. Martina 11.11.2019 navštívili koncentračný tábor v Osvienčime a Brezinke. Cestou späť sa zastavili aj v Krakove – Lagievnikoch.

      Po príchode do Osvienčimu sme sa rozdelili na 2 skupiny. Sprievodcovia nám poskytli výklad v slovenskom jazyku. Postupne sme si prezreli priestory barakov, plynových komôr a krematória v Osvienčime. Následne sme sa presunuli do vyhladzovacieho tábora v Brezinke. Videli sme množstvo predmetov a fotografií, ktoré dosvedčovali, v akých neľudských podmienkach museli väzni prežiť a aké kruté spôsoby používali ich dozorcovia.

      Po prehliadke sme sa ešte presunuli do Krakova – Lagiewnikov, kde sme navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva, uctili sme si obraz Božieho milosrdenstva a prezreli sme si izbu sestry Faustíny, v ktorej nám o jej živote a o Božom milosrdenstve porozprávala domáca sestra – sestra Faustína. Nakoniec sme sa v slovenskej kaplnke pomodlili korunku a odcestovali sme domov.

      Fotogaléria

    • INTEGRÁCIA V4 2019
     • INTEGRÁCIA V4 2019

      13. 11. 2019

      OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako nás pozvala na

      11. ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia V4 2019

      ktorý sa uskutočnil dňa

      12.11.2019

      v  Incheba Expo Aréne v Bratislave.

      11. ročník Integrácie sa niesol v duchu nových príbehov a prekvapení.

      Na pódiu sa predstavili známe slovenské a české hudobné a športové hviezdy.

      Podujatia sa zúčastnilo 4000 detí zo základných, špeciálnych základných škôl, stredných škôl, odborných učilíšť a detských domovov. Z našej školy do Bratislavy pricestovalo 85 žiakov štvrtých a piatych ročníkov vďaka sponzorskému daru rodičov.

      Atmosféra bola výnimočná, deti sa zabavili a každý dostal tričko s logom podujatia, knižku a občerstvenie.

    • ÚSPECH V ŠACHOVOM TURNAJI
     • ÚSPECH V ŠACHOVOM TURNAJI

      11. 11. 2019

      Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci z 8.A - Tadeáš Bačo, Jakub Bartoš a Samuel Jurgoš – zúčastnili okresného kola v zrýchlenom šachu, ktoré sa konalo v Koniarni v Ružomberku. Žiakov pripravoval vedúci šachového krúžku p. Ladislav Demko. 

      Samuel Jurgoš získal 1. miesto, čím postúpil do krajského kola, ktoré bude 20.11.2019 v Dolnom Kubíne.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov :)

      Fotogaléria

    • MALLORCA 2019
     • MALLORCA 2019

      6. 11. 2019

      Tento rok sme sa po prvýkrát zapojili do projektu ERASMUS+ . Keďže sme boli vybratí do tohto projektu prvýkrát, nevedeli sme, čo môžeme očakávať, čo všetko tam bude, aké budú naše rodiny, a tak sme boli plní zvedavosti. Od septembra sme začali pracovať na rôznych skupinových prácach, nástenkách, filme o škole, s ktorými nám pomáhali aj iní žiaci.

    • PIATACI V MESTSKEJ KNIŽNICI
     • PIATACI V MESTSKEJ KNIŽNICI

      6. 11. 2019

      Naši piataci z 5. B sa dňa 6.11. 2019 zúčastnili prednášky v Mestskej knižnici v Ružomberku na tému Ľudová slovesnosť - podujatie bolo o slovenských ľudových pranostikách, prísloviach, porekadlách, hádankách, poverách atď. Deti sa aktívne zapájali, zvedavo reagovali a odniesli si zaujímavé vedomosti.

      Fotogaléria

    • JESENNÉ PRÁZDNINY
     • JESENNÉ PRÁZDNINY

      29. 10. 2019

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že v dňoch od 30.10. (streda) do 1.11.2019 (piatok) máme jesenné prázdniny.

      Vyučovanie začíname v pondelok - 4.11.2019.

    • MISIJNÝ JARMOK
     • MISIJNÝ JARMOK

      25. 10. 2019

      Dňa 17. 10. 2019 sa konal Misijný jarmok v priestoroch telocvične. Každá trieda aj ŠKD si pripravili svoj stánok s vlastnými výrobkami, hračkami, výbornými koláčmi, langošmi, zapekankami, hot-dogmi a občerstvením. Súčasťou misijného jarmoku boli aj rôzne aktivity: minibazár, hranie hier, pozeranie rozprávok, cukrová vata. Bola pripravená tombola so zaujímavými cenami. Misijné podujatie bolo naplnené štedrosťou, prajnosťou.

      Vyzbieraná suma bude zaslaná:

      • sestrám Matky Terezy - Missionaries of Charity do Žiliny
      • sestrám Satmárkam do Bushkash - Albánsko

      Nech Pán žehná štedré ruky darcov.

      Fotogaléria

    • CEZPOĽNÝ BEH
     • CEZPOĽNÝ BEH

      8. 10. 2019

      Dňa 8. októbra 2019 sa družstvo našich žiakov v zložení Jozef Nechaj, Oliver Kubala, Peter Macko a Dominik Fillo  zúčastnilo krajského kola v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko družstvá boli trojčlenné Dominik Fillo na beh nenastúpil.

      V celkovom poradí skončilo družstvo ZŠ sv. Vincenta na krásnom 3. mieste a v kategórií jednotlivcov skončil Jozef Nechaj na 1. mieste a postúpil na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať na Štrbskom Plese. K dosiahnutým úspechom chlapcom gratulujeme.

      Fotogaléria

    • SV. OMŠA V ŠKOLSKEJ KAPLNKE
     • SV. OMŠA V ŠKOLSKEJ KAPLNKE

      1. 10. 2019

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      pozývame Vás na stretnutie s Pánom Ježišom pri sv. omši do našej školskej kaplnky každý utorok o 7:00 hod.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie pri JEHO STOLE :):):)

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

      30. 9. 2019

      26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov, ktorý sme si aj tento rok pripomenuli na našej škole na hodinách anglického i nemeckého jazyka. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili hodinu plnú aktivít a súťaží pre svojich mladších spolužiakov zo štvrtého ročníka. Skladanie slovíčok z písmen, anglické pexeso a veľa iných úloh absolvovali štvrtáci v malých skupinkách s veľkým nadšením. Na konci nechýbali milé odmeny pre tých najšikovnejších. Deviataci a siedmaci si prevetrali na hodine nemeckého jazyka svoje geografické vedomosti. Kvízom o krajinách Európskej únie, skladaním puzzle Nemecka, priraďovaním štátov k ich hlavným mestám či interaktívnym pexesom si nielen mnohé zopakovali, ale sa aj niečo nové naučili. Spoločne v skupinkách potom žiaci vytvárali jazykové leporelo, na ktorom sa jednotlivé slová snažili napísať v rôznych jazykoch. V rámci tohto dňa sme zažili veľa zábavy a pochopili slová anglického filozofa Rogera Bacona: „Znalosť jazykov je bránou k múdrosti.“

      Fotogaléria

    • PLANETÁRIUM
     • PLANETÁRIUM

      25. 9. 2019

      V utorok 24. septembra 2019 obohatilo našim žiakom výuku prírodovedných predmetov mobilné planetárium, ktoré vyrástlo v našej telocvični. Zábavnou, no poučnou formou boli naši žiaci prevedení všetkými planétami slnečnej sústavy a naučili sa veľa zaujímavostí.

      Fotogaléria

    • Krúžok MAŠKRTNÍČEK
     • Krúžok MAŠKRTNÍČEK

      20. 9. 2019

      Tento rok sme krúžok MAŠKRTNÍČEK otvorili v našej vynovenej kuchynke. Deti sa s krásnou kuchynkou rýchlo skamarátili a spoločne upiekli chutnú, voňavú bublaninu.

      Tešíme sa, čo všetko sa v nej tento rok naučíme a koľko chutných receptov vyskúšame :-)

      Fotogaléria

    • BREJKY
     • BREJKY

      18. 9. 2019

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že svoje kartičky na BREJKY

      si môžete dobíjať u p. ekonómky.

      (Kanceláriu má na 1.posch. vedľa triedy 9.A)

    • SV. KOŠICKÍ MUČENÍCI
     • SV. KOŠICKÍ MUČENÍCI

      10. 9. 2019

      Tento rok slávime 400.- té výročie mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. Boli to kňazi, jezuiti: - sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz. Preto sme si ich zvolili na tento školský rok za ďalších patrónov našej školy popri sv. Vincentovi.

      Viac informácií: TU

    • STRAVOVANIE - oznam
     • STRAVOVANIE - oznam

      19. 8. 2019

      Základná škola Sv. Vincenta nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci ZŠ majú možnosť stravovať sa u nášho dodávateľa: Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok. Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby si pravidelne sledovali aktuálne oznamy Školského internátu, týkajúce sa stravovania, na stránke: www.internatrbk.sk  v záložke Oznamy.

       

      Od 01.09.2019 prešiel Školský internát pod správu Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.

      Od 01.09.2019 sa zmenilo aj číslo účtu na uhrádzanie stravy.

       

      Nové číslo účtu je:

      SK0581800000007000628895

       

      Na nový školský rok 2019/2020 je potrebné vypísať si novú prihlášku na stravovanie a zaniesť ju vedúcej jedálne na adresu: Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok.

      Novú prihlášku musí vypísať každý žiak(nový žiak ZŠ, aj žiak, ktorý chodil na obedy v minulom šk.roku), ktorý má záujem stravovať  v šk.r. 2019/2020 v jedálni.

      Prihlášku si môžte vytlačiť, alebo o ňu požiadať vedúcu jedálne.

      vincent.edupage.org v záložke Žiaci a rodičia - Stravovanie - Prihláška

       

      Návratka, ktorú ste vypisovali na konci školského roka, slúžila na zistenie záväzného záujmu stravovať sa v jedálni. Túto informáciu sme potrebovali poskytnúť jedálni, aby si vedela organizačne zabezpečiť fungovanie v šk. r. 2019/2020. 

      Návratka nenahrádza prihlášku na stravovanie.

       

     • Fyzikálno - dejepisná exkurzia

      12. 6. 2019

      Dňa 11. júna 2019 naša škola opätovne, tak ako po iné roky, zorganizovala fyzikálno-dejepisnú exkurziu pre triedy 6.A a 6.B. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami Jankou Gabúlovou a Boženkou Gazdovou i pánom učiteľom dejepisu Martinom Lupčom navštívili najprv prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh. Priamo na mieste sa oboznámili s históriou výstavby vodnej elektrárne, princípom práce vodných turbín a protipovodňovou ochranou vodnej priehrady Liptovská Mara. Po krátkej prestávke nasledoval ako druhý v poradí výstup na keltské oppidum Havránok. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, prácu s hlinou či možnosť stať sa stredovekým rytierom. Obohatení o nové zážitky a plný pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov. 

     • Exkurzia - zábavné centrum v Leviciach

      12. 6. 2019

      Pred blížiacim sa MDD dňa 28. mája 2019 absolvovali žiaci 7.A a 7.B triedy exkurziu do zábavného centra Atlantis v Leviciach. Na ploche takmer 1 200 m2 zažili deti množstvo zábavy, ktoré obohatili aktivity v podobe Bublinkového sveta, Náučno-zábavnej fyziky, 3D projekcie či interaktívneho programu pod názvom Krištof Kolumbus, kde sa žiaci mohli oboznámiť s problémami moreplavcov, preskúmať kajutu, v ktorej býval Krištof Kolumbus, ako aj spoznať život pôvodných obyvateľov – Indiánov, či zažiť špecifickú atmosféru na španielskom kráľovskom dvore Izabely I. Kastílskej a Ferdinanda II. Aragónskeho. Čas nám ubehol veľmi rýchlo a po krátkej obedňajšej prestávke sme sa ocitli pred vstupnou bránou bývalého benediktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku. S históriou druhého najstaršieho kláštora na Slovensku (prvý bol na Zobore pri Nitre) nás oboznámila lektorka. Výklad vhodne doplnila aj legendami, čím prehliadka bola ešte pútavejšia. Navštívili sme Kostol sv. Benedikta opáta a Panny Márie, kaplnku s relikviou Kristovej krvi, vonkajší areál bývalého benediktínskeho opátstva a zrekonštruované priestory sýpky, kde v súčasnosti je vystavená expozícia „hrdinov“ bitky pri Viedni z roku 1683. Obohatení o nové zážitky a plný dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

     • Slávik Slovenska 2019

      17. 5. 2019

      Žiačky našej školy Katarína Olosová, Terézia Kostilniková a Viktória Dubovská nás 7. mája 2019 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku reprezentovali na okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2019. Dievčatá spievali jednu pieseň a capella a jednu so sprievodom akordeónu. Tešíme sa, že žiačka 8. A triedy Viktória Dubovská si vyspievala v silnej konkurencii deviatich dievčat 3. miesto. Gratulujeme k peknému umiestneniu.

     • Oslava Dňa matiek

      17. 5. 2019

      15. máj 2019 bol v našej škole slávnostným dňom, lebo sme spripravili oslavu Dňa matiek v našej telocvični. Žiaci 1. stupňa pripravili pod vedením pani učiteliek pestrý program, v ktorom sme pozorovali rozvíjajúce sa talenty našich žiakov. Prváci si pripravili kytičku básní a piesní o kvietkoch. Druháci sa predviedli spevom zaujímavej piesne o povolaniach. Žiaci 4. B nám zahrali divadielko o mamičke hľadajúcej svojho syna. Žiaci 4. A sa nám zaspievali piesne o mamičke v slovenčinea záverečnú pieseň v angličtine. Naši žiaci sa snažili svoje srdcia rozdať všetkým prítomným.Milé mamičky, ďakujeme za Vašu obetavosť, trpezlivosťa vyprosujeme Vám u Nebeskej matky Panny Márie, aby sa Vám deti za Vašu námahu odmenili dobrom, radosťou a láskou.

     • Písanie listov

      17. 5. 2019

      Na hodine slovenského jazyka si druháci navzájom napísali milé listy.Dnes sme ich spoločne vhodili do poštovej schránky.Teraz už len počkať, kým sa objavia v našich schránkach!

     • Kurz poskytovania prvej pomoci

      13. 5. 2019

      Dňa 9. 5. 2019 sa tretiaci zúčastnili praktickej ukážky poskytovania prvej pomoci. Študenti zo zdravotnej fakulty žiakom prostredníctvom prezentácie vysvetlili základné pojmy ako vedomie, bezvedomie, stabilizovaná poloha, krvácanie, dusenie, zlomenina. Veľkým prínosom bola praktická časť, kedy si mohli všetci žiaci vyskúšať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Študenti si priniesli množstvo pomôcok na výučbu a praktické predvedenie prvej pomoci. Veríme, že zážitkové učenie prinieslo tretiakom nové vedomosti a zručnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať študentom zo zdravotnej fakulty a PaedDr. RNDr. Márii Novákovej, PhD., ktorá aj v tomto školskom roku sprostredkovala kurz poskytovania prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa.  

       

     • KRAJSKÉ KOLO astronomickej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH

      1. 5. 2019

      Dňa 30. 4. sa v priestoroch Krajskej hvezdárne v Žiline konalo Krajské kolo astronomickej olympiády s názvom ČO VIEŠ O HVIEZDACH. Z regionálneho kola postúpili v 2. kategórii(súťažia v nej žiaci 7. – 9. ročníka), naši dvaja žiaci Šimon Hadač zo 7. A a Adián Boguský z 9. A .

      Krajské kolo má štyri kolá. V prvom kole píšu súťažiaci vedomostný test, v druhom riešia príklady, v treťom slepú mapu hviezdnej oblohy a vo štvrtom kole odpovedajú na jednu zo zadaných otázok. Medzi úspešných riešiteľov sa tento rok zaradil aj ŠIMON HADAČ, ktorý získal 52 bodov.

      Srdečne blahoželáme!    

     • Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

      17. 4. 2019

      16. apríla  2019 do našej školskej kaplnky zavítala "kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily". Privítali sme ju mariánskou pesničkou, modlitbou jedného desiatku posvätného ružencaˇ, ktorý sa predmodlievali žiaci, ktorí sú čakateľmi v Mariánskej družine (Združení Mariánskej mládeže) a modlitbou pri prijatí kaplnky. Ďakujeme žiakom a vyučujúcim za hojnú účasť.

     • Carrol´s wonderland

      11. 4. 2019

      V školskom roku 2018/2019 si už po jedenástykrát pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií. Alica v krajine zázrakov je inšpiráciou, ktorá premenila 10. apríla Centrum voľného času v Ružomberku na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami boli  žiaci prvého stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky. Blahoželáme Filipovi Gočovi zo 4.A, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kategórii žiakov štvrtých ročníkov.

       

     • PROSBA o darovanie 2% zo svojej dane

      18. 3. 2019

      Poteší nás, ak aj tento rok poukážete OZ VINIČ 2% zo svojej dane za rok 2018.

      Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

      IČO: 31782299

      Právna forma: Občianské združenie

      Názov: VINIČ

      Ulica: Nám. A. Hlinku

      Číslo: 1145/2

      PSČ: 034 01

      Obec: Ružomberok

      Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2018

     • Pytagoriáda

      4. 4. 2019

      Dňa 27.3. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 182 žiakov z 19 základných škôl a gymnázií okresu. Do okresného kola z našej školy  postúpili všetci úspešní riešitelia školského kola. Najväčší úspech dosiahol Tomáš Macko (5.B), ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii na  2. mieste. Medzi ďalšími úspešnými riešiteľmi boli žiaci 5.B triedy Adam Brišák  a Natália Galanová. Úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • REGIOCHEM

      4. 4. 2019

      Naši žiaci A. Meško, A. Pekár, Ľ. Kralovenský , J. Kamhal a A. Klincová, sa zapojili do súťaže pre žiakov 8. ročníka, ktorú zorganizovala Mondi SCP v spolupráci s GSA v Ružomberku. Súťaž  bola veľmi zaujímavo pripravená a 1. ročník mal názov Kyseliny pod lupou. Žiaci podali kvalitný výkon. Natočili chemický pokus a preukázali v tvorivých úlohách svoje vedomosti o kyselinách. Napriek tomu, že v silnej konkurencii 24 družstiev do finále nepostúpili, okrem pekných darčekov od organizátora súťaže získali nové skúsenosti, zručnosti, vedomosti a hlavne chuť pokračovať v objavovaní sveta chémie.

     • ČO VIEŠ O HVIEZDACH? Astronomická olympiáda

      1. 4. 2019

      Dňa 29. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronómovia, aby si zmerali sily v okresnom kole astronomickej olympiády, ktorú každoročne organizuje Krajská hvezdáreň v Žiline. Našu školu aj tento rok reprezentovala úspešná dvojica ADRIÁN BOGUSKÝ a ŠIMON HADAČ. Zostavu v 1. kategórii doplnil Samuel SUCHOŇ.

      Súťažilo sa v troch náročných oblastiach. Súťažiaci sa popasovali s vedomostným testom a fyzikálnym príkladom, vypĺňali slepú mapu hviezdnej oblohy , a nakoniec ústne odpovedali na jednu vybranú otázku. Hodiny príprav sa napokon ukázali ako dobre strávený čas.

      V 1. kategórii obsadil Samko Suchoň 4. miesto.

      V 2. kategórii skončil ŠIMON HADAČ na 2. mieste  ADRIÁN BOGUSKÝ na 3. mieste. Obidvaja postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30. apríla v priestoroch Krajskej hvezdárne v Žiline.

      Všetkým nádejným astronómom blahoželáme!!!

     • IX. IX. ročník Memoriálu J. Ondečku v gymnastike detí MŠ a ZŠ

      14. 3. 2019

      Už tradične sa gymnastky a gymnasti (128 súťažiacich) z Liptova a Oravy zišli prvý deň jarných prázdnin v Sokolovni Ružomberok, aby si zmerali svoje sily v gymnastických zručnostiach a v pripravenosti na postupovú súťaž v štvorboji družstiev ZŠ v okresnom kole, ktoré prebehne už 11. apríla. O zodpovednej príprave našich žiakov v gymnastických krúžkoch svedčia výsledky, ktoré sme dosiahli. Na stupni víťazov a pekné vecné ceny spolu s medailou a diplomom  si odniesli 3 dievčatá a 4 chlapci, a to v týchto kategóriách:

      Kat. Začiatočníci - dievčatá: 

      1. miesto : Rebeka Hercegová, 1.B

      2. miesto : Sofia Rúdziková, 1.B

      Kat. A - chlapci :

      2. miesto : Damián Kucko, 2.B

      Kat. B - chlapci :

      1. miesto : Adam Brišák, 5.B

      2. miesto : Teodor Martiška, 5.A

      Kat. B - dievčatá :

      3. miesto : Miroslava Drusková, 6.B

      Kat. C - chlapci :

      2. miesto : Benjamín Gallas, 9.A

      Oceneným dievčatám a chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy ! 

      Zároveň chcem pochváliť našich nových členov gymnastických krúžkov, ktorí sa krásne popasovali s náročnosťou prvkov gymnastických zostáv a podali hodnotné výkony, i keď neobsadili popredné umiestnenia vo svojich kategóriách. Želám im i  všetkým gymnastom veľa chuti, snahy, radosti, úspechov  i šťastia v ďalších súťažiach, nech sa darí ! 

     • Dejepisná olympiáda

      15. 2. 2019

      Dňa 14. februára 2019 sa na ZŠ Zarevúca v Ružomberku uskutočnil v poradí už 11. ročník dejepisnej olympiády. Hoci niektorých "zmohla" choroba a v kategórii F sme mali iba jednu súťažiacu, predsa len naši žiaci opäť bodovali a dokázali, že histórii právom patrí označenie "kráľovská disciplína". V kategórii E, kde sme mali mladších žiakov s tesným odstupom uniklo tretie miesto JAKUBOVI CULKOVI a skončil na peknom 4. mieste. V najpočetnejšej kategórii D spomedzi 16 súťažiacich skončila na 5. mieste naša ôsmačka LENKA LOFAJOVÁ. V kategórii C, ktorú zastrešili najstarší žiaci, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku sa opätovne na stupeň víťazov postavila MIRIAM NEMEŠOVÁ a skončila na skvelom 2. mieste. Rovnako ako vlani aj tento rok postúpila na krajské kolo. V dejepisnej olympiáde nás ešte reprezentovali Paulínka Lofajová, Andrej Potočka, Šimon Galoš a Anežka Prídavková. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne im blahoželáme! Dňa 21. marca 2019 nás bude MIRIAM NEMEŠOVÁ reprezentovať v krajskom kole na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, kde jej všetci držíme palce! 

     • Plavecký výcvik

      14. 2. 2019

      Žiaci štvrtého ročníka sa 4. – 8. februára 2019 zúčastnili plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Cieľom výcviku bolo, aby začiatočníci získali základné a zdokonaľovacie plavecké návyky a prekonali strach z vody s prihliadnutím na individuálne tempo a schopnosti. Pre pokročilých plavcov si tréneri pripravili plavecké hry na prehĺbenie už získaných zručností. Po každom dni boli žiaci síce unavení, ale čoraz viac schopní pohybovať sa bez strachu vo vodnom prostredí.

     • Okresné kolo geografickej olympiády

      8. 2. 2019

      Dňa 7. 2. 2019 sa na ZŠ Sládkovičova konalo okresné kolo už 47. ročníka Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. A aj tento rok sme boli vďaka nim veľmi úspešní.

      V najmladšej, G kategórii, nás zastupovali 3 žiaci 5. ročníka – Števko Kucko, Jakub Škapec a Tedor Martiška. Všetci zvládli veľmi náročné otázky výborne - najúspešnenší bol Teodor Martiška, ktorý obsadil 2. miesto. Len o 1 bod predstihol Jakuba Škapca, ktorý skončil na 3. mieste.

      V druhej F kategórii, ktorá je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka, nás reprezentovali tiež 3 žiaci – Miriam Hadačová, Romana Kmeťová a Marek Žáčok. Aj v tejto kategórii sme napokon obsadili 2. miesto, a to zásluhou Mareka Žáčoka, ktorý postúpil aj do krajského kola.

      E kategórii súťažila len Miriam Nemešová. V konkurencii žiakov 8. a 9. ročníka obsadila tiež 2. miesto a postúpila do krajského kola.

      Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

     • EXPERT geniality show

      7. 2. 2019

      Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do súťaže , v ktorej a sa o titul EXPERTA uchádzalo 12 454 žiakov z celého Slovenska. Žiaci vypracovávali testy na rôzne témy. V prvej štvrtine najúspešnejších sa umiestnili :

      Patrik Bukna 6.B -Päť jazykov kultúry

      Jakub Culka 7.A - Dejiny, udalosti, umenie

      Lucia Obrianová 7.A - Dejiny, udalosti ,umenie

      Jozef Nechaj 8.B - Svetobežník+ Góly body, sekundy

      Anton Olos 8.B - Svetobežník

      Miriam Nemešová 9.A - Dejiny, udalosti umenie+ Do you speak English?

      Ocenení žiaci dostali Diplom EXPERTA a malé darčeky od organizátora súťaže Talentída .

      Ďakujeme všetkým žiakom za peknú účasť a oceneným žiakom srdečne gratulujeme.

     • Okresné kolo matematickej olympiády

      6. 2. 2019

      Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo OK matematickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli Tomáš Macko (5.B), ktorý obsadil 1. miesto a Adam Brišák (5.B) 3. miesto. Víťazom blahoželáme.

     • Vystúpenie skupiny HANDS UP Crew

      31. 1. 2019

      K polročnému vysvedčeniu sme dňa 31.1. dostali aj darček v podobe vystúpenia  skupiny HANDS UP Crew, ktorá je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie nám prinieslo nezabudnuteľnú show s množstvom skvelých kúskov, trikov a zábavy.  Skupina HANDS UP Crew predviedla rôzne triky s loptou, s ohňom  a čo všetko dokážu s loptou. Súčasťou vystúpenia bola aj  spolupráca s publikom, teda našimi žiakmi, ktorí si niektoré triky vyskúšali a zažili množstvo zábavy! 

     • Turistický výlet do Zakopaného

      28. 1. 2019

      V sobotu 19. januára sme o 8:00 nastúpili do autobusu. Po asi dvoch hodinách cesty sme vystúpili v poľskom mestečku Zakopané, kde nás čakalo veľa snehu. Keď sme sa dostali cez labyrint ľudí až pred vchod, ocitli sme sa pred obrovským ľadovým bludiskom. 45 minút sme blúdili sem a tam a hľadali cestu von. Nakoniec sa nám to všetkým podarilo. Vyšli sme na snehové hradby, odkiaľ sme mali perfektný výhľad na celý labyrint. Potom nás čakala ďalšia snehová atrakcia – ľadový hrad. V ľadových komnatách sa ukrýval aj drak či princezná. Schody vedúce von z hradu sa podobali na šmýkačku, tak sme ju samozrejme vyskúšali. Niektorí aj viackrát :-) Naša ďalšia cesta smerovala so centra mesta, kde sme si v obchodíkoch nakúpili suveníry. Mesto bolo plné trúbiacich športových fanúšikov, ktorí sa prišli pozrieť na majstrovstvá v skoku na lyžiach. Nakoniec nás pán šofér odviezol späť na Slovensko. Výlet do Poľska sa nám veľmi páčil!

      Napísali: žiačky 6.A

     • OZNAM

      7. 1. 2019

      Zajtra 8. januára 2019 začneme nový rok svätou omšou v školskej kaplnke o 7.00 hodine. Po svätej omši bude nasledovať koleda.

     • Vianočná akadémia

      20. 12. 2018

      20. decembra 2018 vítala slávnostne vyzdobená telocvičňa našej školy rodičov a žiakov sviatočnou náladou. Deti so svojimi pani učiteľkami niekoľko týždňov pred Vianocami pripravovali program, ktorým chceli potešiť Ježiška a svojich rodičov. V úvode vianočnej besiedky zahrali štvrtáci vianočný príbeh. Potom prváci, druháci a tretiaci zaspievali pesničky a vinše pre Ježiška. Štvrtáci zaspievali koledy a nežnú pieseň pre Ježiška.

     • Vianočná Viedeň

      20. 12. 2018

      Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne  rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne.  Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova. Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne  rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne.  Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova.

     • Medzinárodný projekt - eTwinning

      20. 12. 2018

      Žiaci 2.B sa zapojili do medzinárodného projektu prostredníctvom eTwinning-u, v ktorom si vzájomne vymenili vianočné ozdoby a dekorácie so žiakmi z Poľska, Talianska, Slovenska. Vzájomne sme si vymieňali fotografie a videá z tvorby. Rozvíjali si zručnosti v predmetoch výtvarná výchova a anglický jazyk. Žiaci z týchto európskych krajín sa s nami podelili so svojimi vianočnými ozdobami, ktorými sme si vyzdobili vianočný stromček v triede a zútulnili sme si triedu. S projektom sa môžete oboznámiť na stránke:

      https://twinspace.etwinning.net/75857/home

     • CHÉMIA V LABORATÓRIU

      11. 12. 2018

      Žiaci 8. ročníka mali možnosť preveriť si svoje zručnosti v chemickom laboratóriu na GSA. Za pomoci skúsenejších študentov zisťovali prítomnosť kyslíka rôznymi zaujímavými pokusmi a upevnili si základné vedomosti o chemických prvkoch a zlúčeninách. Tieto aktivity sa stretli s nadšením u žiakov a vďačíme za to p. uč. RNDr. H. Drobulovej, ktorá vyučovaciu hodinu pripravila a zároveň našim žiakom ponúkla možnosť ďalšej spolupráce. Ďakujeme.

     • Hlasovanie

      26. 11. 2018

      Milí rodičia, žiaci, priatelia, vďaka Vašim hlasom sme momentálne na 2.mieste. https://nanovylevel.sk  Hlasovať sa dá do 31.12.2018. Záleží nám na každom hlase, lebo boj o prvé miesto sa vyostruje. Preto Vás prosíme, využite každú možnosť na získanie hlasov pre Vaše/naše deti.

     • Kia Motors Slovakia grant

      6. 12. 2018

      Naša škola získala v mesiaci november vďaka nadácii Kia Motors Slovakia grant s názvom Digitálna učebňa. V rámci tejto učebne môžu žiaci využívať na vyučovaní 15 kusov tabletov spolu s interaktívnou tabuľou. V súčasnosti už niekoľko tried realizuje vzdelávanie pomocou tabletov a softvérom Smartbooks. Žiaci sa na takúto formu vyučovania tešia a na hodinách aktívne pracujú. Vďaka takejto digitálnej učebni očakávame lepšie vzdelávacie výsledky a zvýšený záujem o vzdelávanie.

     • ASTROSTOP 2018

      30. 11. 2018

      Dňa 28. novembra sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej astronomickej súťaže s názvom
      Astrostop.
      Súťaží sa v 4 kolách, pričom všetci súťažiaci si najskôr zmerajú sily vo vedomostiach
      a v poznávaní obrázkov prostredníctvom interaktívneho hlasovania. Po sčítaní nazbieraných bodov postupujú do tretieho – semifinálového kola najlepší piati súťažiaci, ktorí v časovom limite 2 minút hádajú odborné astronomické výrazy. Po ďalšom sčítaní hlasov sa do posledného – finálového kola dostanú len dvaja najlepší. Víťazom sa stáva ten, ktorý skôr nájde astronomický objekt skrytý v premietnutom obrázku a odváži sa ho pomenovať.
      Pre našich žiakov bola súťaž veľmi úspešná – do semifinálového kola postúpili nakoniec až traja žiaci – Samuel Suchoň zo 6. B a z deleného, prvého miesta Šimon Hadač zo 7. A a Adrián Boguský z 9. A.
      Konečným víťazom sa nakoniec stal náš žiak ADRIÁN BOGUSKÝ.
      Srdečne mu blahoželáme!

     • Adventné vence

      29. 11. 2018

      Od pondelka 26.11. 2018 - do piatku 30.11.2018 v priestoroch školy v čase od 13.-15.hod. si môžete zakúpiť živý alebo umelý adventný veniec. Ponúkame aj možnosť vlastnoručne si adventný veniec aj vyrobiť a to vo štvrtok 29. 11. a v piatok 30.11. v čase od 13 hod. - do 15.30.

     • eTwinning

      21. 11. 2018

      Žiaci 4.A sa zapojili do medzinárodného projektu prostredníctvom eTwinning-u, v ktorom sa podelili so žiakmi z Rumunska, Poľska, Bosny a Hercegoviny a Turecka so svojimi zážitkami z prípravyna exkurziu do Bratislavy, s výtvarným zobrazením zaujímavých miest nášho hlavného mesta s popisom v angličtine. Rozvíjali si zručnosti v predmetoch vlastiveda, výtvarná výchova a anglický jazyk. Žiaci s týchto európskych krajín sa s nami podelili so svojimi zaujímavými aktivitami, ktoré okrem vyučovania v školách zažili. S projektom sa môžete oboznámiť na stránke: https://twinspace.etwinning.net/75497

     • Testovanie piatakov

      21. 11. 2018

      Dňa 21. novembra 2018 v našej škole bude prebiehať testovanie piatakov, z tohto dôvodu žiaci na II.stupni  majú riaditeľské voľno.

     • Zrýchlený šach

      13. 11. 2018

      Dňa 9. novembra 2018 sa v športovej hale Koniareň v Ružomberku konali Školské majstrovstvá okresu Ružomberok základných škôl v zrýchlenom šachu 2018/19, na ktorých sa zúčastnili traja žiaci našej školy Tomáš Macko (5.B), Tadeáš Bačo a Samuel Jurgoš (7.A). Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x10 min. bez zapisovania ťahov. Samuel Jurgoš obhájil prvenstvo z minulého roka a opäť získal krásne 1. miesto. Postupuje do krajského kola v Čadci. Srdečne gratulujeme.

     • Október - mesiac úcty k starším

      30. 10. 2018

      Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Naši žiaci 4.A si počas tvorivej dielne v Liptovskom múzeu v Ružomberku prezreli exponáty múzea v národopisnej expozícii, aby sa dozvedeli ako žili naši predkovia v 19. storočí. Potom žiaci vypracovali o sprístupnených informáciách pracovný list. Počas zážitkového vyučovania si vyskúšali česanie ovčej vlny, plstenie do potrebného tvaru srdiečka pre svoju starú mamu.  

     • Exkurzia do Košíc

      30. 10. 2018

      Vo vlastivednom učive 4. ročníka v tematickom celku Objavné cesty po Slovensku žiak vie spoznať najvýznamnejšie a najatraktívnejšie časti Slovenska. Preto sa 17. októbra 2018 žiaci vydali na exkurziu rýchlikom z Ružomberka do Košíc. V Košiciach si štvrtáci uctili relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej – mučeníčky čistoty v Dóme sv. Alžbety. V planetáriu sledovali vesmírne divadlo s výkladom o pohybe planét a hviezd. Nakoniec sa výdatne pohrali v expozícii technických hračiek.  

     • Hodina prírodovedy

      22. 10. 2018

      Počas vyučovania prírodovedy sa žiaci 4.A dozvedeli nové informácie o našej slnečnej sústave. Porovnávali si veľkosť planét a vzdialenosť od Slnka. Tieto informácie potom žiaci spracovali na hodine výtvarnej výchovy a vytvorili zaujímavé modely našej slnečnej sústavy. Počas vyučovania prírodovedy sa žiaci 4.A dozvedeli nové informácie o našej slnečnej sústave. Porovnávali si veľkosť planét a vzdialenosť od Slnka. Tieto informácie potom žiaci spracovali na hodine výtvarnej výchovy a vytvorili zaujímavé modely našej slnečnej sústavy.

     • Exkurzia v Prešove

      22. 10. 2018

      Dňa 10.10. 2018 sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie v Prešove, kde sa oboznámili s podrobným postupom výroby hostií. Ide o jedinú výrobňu hostií u nás na Slovensku. Sestričky nám ukázali všetko - od prípravy cesta až po konečnú úpravu, v akej sa distribuujú do farností. Pri každom sv. prijímaní si na nich s vďakou spomenieme, pretože je to náročná práca.

      Žiaci si prezreli aj relikvie gréckokatolíckych mučeníkov - biskupa Petra Pavla Gojdiča a biskupa Vasiľa Hopka a tiež unikátnu vernú kópiu Turínskeho plátna v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v centre Prešova a zúčastnili sa na sv. omši v Konkatedrále sv. Mikuláša.

     • Volejbalový turnaj zamestnancov cirkevných škôl

      22. 10. 2018

      Piatok 19. októbra patril v Ružomberku Volejbalovému turnaju zamestnancov cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizovala Zš Vincent a v telocvični GSA sa odohrala skupina B. V nej sme nastúpili proti Trstenej a Starej Ľubovni. Obe družstvá boli nad naše sily. V zápase o 5.miesto sme sa stretli so SZŠ M.T.Schererovej z RK a tentokrát sme to dotiahli do úspešného konca. Výsledkom bolo teda celkové 5.miesto. Víťazom turnaja sa stala ZŠ R. Dilonga v Trstenej, druhé miesto patrí ZŠ sv. Vincenta a tretí skončil Tvrdošín. Ďakujeme všetkým reprezentantom, náhradníkom i rozhodcom za ochotu a prípravu domáceho prostredia 😉

     • Účelové cvičenie

      10. 10. 2018

      V piatok 5. októbra žila naša škola ÚČELOVÝM CVIČENÍM. Na prvej hodine sa žiaci naučili dôležité telefónne čísla, rozlišovať varovné signály, pripraviť improvizované prostriedky individuálnej ochrany a mnoho ďalších užitočných informácií. Počas tejto aktivity zrazu zaznelo hlásenie: „ Pozor! Je vyhlásený poplach!“ A všetci žiaci v tom momente museli čo najrýchlejšie opustiť budovu školy. Po vyhodnotení evakuácie školy sa žiaci rozdelili na 2 skupiny. Jedna skupina sa zúčastnila prednášky pána učiteľa Michala Holuba o málo známom športe - dlhom triatlone, ktorého je pán učiteľ slovenským reprezentantom.

      Druhá skupina žiakov sa sústredila na školskom dvore, kde ich už čakali deviataci s pripravenými brannými súťažami. Po teoretickej príprave nemali triedy problém úspešne absolvovať stanovištia, na ktorých si vyskúšali prenos raneného, privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, skompletizovanie evakuačnej batožiny a pochod cez „zamorené územie“ s nasadenou plynovou maskou. Všetci sa však zapotili pri ošetrení zatvorenej zlomeniny predlaktia a pri zastavení veľkého krvácania na predlaktí.

      Na záver sa jednotlivé triedy vybrali na krátku vychádzku. Keďže počasie nám prialo, mohli sme si v prírode vychutnať teplé slnečné lúče a užiť si spoločnosť spolužiakov.

     • Kuba - dve tváre slobody

      10. 10. 2018

      Dňa 8. 10. 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili vzdelávacieho projektu s názvom SVET OKOLO NÁS. Tím „nadšencov“ zo spoločnosti Crea-edu v Martine žiakom a študentom každoročne priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V tomto roku sme mohli vďaka nim navštíviť ostrov Kuba. Počas prednášky nám sprievodcovia vďaka zaujímavému dokumentárnemu filmu a ich sprievodnému slovu priblížili geografické, biologické, historické aj kultúrne aspekty ostrova. Svoje odborné poznatky okorenili o zaujímavé zážitky. Na záver mali žiaci možnosť pýtať sa na to, čo ich najviac zaujalo. Sprievodcovia dokázali na všetko ľahko odpovedať, pretože väčšinu odpovedí „prežili“ pri niekoľkomesačnom cestovaní ostrovom.

      Už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie, na ktorom nám priblížia zaujímavú, ale málo známu krajinu Irán.

     • Nový školský rok 2018/2019

      31. 8. 2018

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že školský rok 2018/2019 sa začína

      3. septembra 2018 (pondelok) sv. omšou o 8,00 h vo farskom kostole.

      Slávnostné otvorenie bude po skončení sv. omše na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy.

      Tešíme sa na Vás :)   ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

     • Športový deň

      2. 7. 2018

      V štvrtok  28.6. 2018 sme pre žiakov pripravili športový deň plný športových disciplín. Škola predsa nie je len o sedení v laviciach, ale aj o spoločných aktivitách plných zážitkov. Deti všetkých tried 1. stupňa skákali okolo rôznych prekážok, hádzali kužeľom a zaujímavý bol aj beh s ping-pongovou loptičkou.

      Deti sa zapojili aj do florbalového turnaja a stolného tenisu, kde si zmerali sily všetky triedy 2. stupňa.  Žiaci si výborne zašportovali, užili zábavu a stmelili kolektív.

     • Prednáška o svätosti

      28. 6. 2018

      V utorok 26. júna 2018 sme privítali v nšej škole dona Jozefa Luscoňa SDB - saleziána, ktorý priblížil našim žiakom život blahoslaveného Títusa Zemana SDB         a zároveň im zaujímavým spôsobom priblížil ako dosiahnuť osobnú svätosť.

      Prednáška dona Luscoňa bola sprevádzaná súťažnými otázkami a odmenami.

      Ďakujeme donovi Luscoňovi!

     • Zlatý drak 2018

      14. 6. 2018

      Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2018, ktorého téma bola tento rok Premeny papiera. Tešíme sa, že medzi ocenenými nechýbali naši žiaci. Diplom získala Sofia Gazdová za prácu „Už letí“, čestné uznania dostali Filip Goč za prácu „Neľútostný boj“ a Pavol Macko za prácu „Vystrašené stádo“. Našim nádejným výtvarníkom srdečne blahoželáme.

     • Tretiaci na dopravnom ihrisku

      14. 6. 2018

      Dňa 11. 6. 2018 sa žiaci tretieho ročníka našej školy zúčastnili aktivít na Dopravnom ihrisku v Ružomberku. V teoretickej časti ich príslušník dopravnej polície oboznámil s povinnosťami vodičov bicyklov a s významom niektorých dopravných značiek. V praktickej časti si precvičili používanie ochrannej prilby, zdokonalili si prvky techniky jazdy na bicykli a nacvičili si zručnú jazdu na križovatkách dopravného ihriska.

     • Exkurzia Havránok

      14. 6. 2018

      Dňa 13. júna 2018 naša škola opäť, tak ako po iné roky, organizovala dejepisnú exkurziu pre 6.A a 6.B v rámci keltského oppida Havránok pod vedením pána učiteľa Martina Lupča, Vladimíra Balla a Milana Sisku. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, práca s hlinou či možnosť stať sa stredovekým rytierom. Popoludní bola pre žiakov pripravená ďalšia atrakcia – plavba loďou Mária. Žiaci si mali možnosť vyskúšať mostík kapitána a vidieť Havránok aj z „vodnej perspektívy“. Obohatení o nové zážitky a plný pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

     • Beseda v knižnici

      13. 6. 2018

      Beseda zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Žiakom bol prečítaný úryvok z knihy Romana Brata - Môj anjel sa vie biť - zameraný na problematiku šikanovania. Následne spolu s prednášajúcimi zadefinovali pojem šikanovanie. Ďalej pracovali na rôznych aktivitách - odpustenie, vyjadriť spolužiakovi kompliment, pozitivne vlastnosti tzv. liek proti šikane. Za odmenu  dostal každý žiak sladkú odmenu.

     • Po stopách Jána Pavla II. + Energylandia

      13. 6. 2018

      Opäť Poľsko! Náš záverečný šk.výlet začal v Krakowe – Lagiewnikoch        v Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. Vnútro sanktuária je zdobené nádhernými zlatými mozaikami. Zúčastnili sme sa aj sv. omše v poľskom jazyku a videli naozaj veľa zo života Jána Pavla II.

            Druhú časť nášho výletu tvorila návšteva najväčšieho zábavného parku v Poľsku – Energylandie, kde sa nachádza neskutočné množstvo rôznych atrakcií na 1 mieste /horské dráhy, kolotoče, vodné atrakcie, rozličné tematické predstavenia,7D kino, amfiteátre, atď./ Odniesli sme si množstvo skvelých zážitkov.

     • PSÍČKOVO alebo  PPES JE NAJLEPŠÍ  PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY  JEHO? 

      1. 6. 2018

      Pri príležitosti MDD zahrali profesionálni herci z Divadla J. Záborského predstavenie Psíčkovo. Poukázali v ňom na psí život plný rôznych radostí, starostí a nespravodlivosti. Na pretras sa dostali aj ľudské aktuálne témy: farby srsti (pleti) nie je dôležitá pri výbere kamaráta, podstatná je vzájomná súdržnosť, obetavosť, ochota pomôcť slabšiemu, nie ho šikanovať, pretože je iný ako ja. Tiež sa objavili prvky prejavov spupnosti, neprispôsobenia sa, vyvyšovania. Tieto témy boli podávané hravou, úsmevnou a nevtieravou formou umocnenou výstižnými, vtipnými a originálnymi pesničkami. Skvelé výkony hercov naši žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.

     • Svedectvá o živote v závislosti

      17. 5. 2018

      Dňa 16.5. 2018 našu školu navštívili 2 členovia Komunity Cenacolo, Marcel a Sabino. Komunita Cenacolo pomáha narkomanom a strateným mladým ľuďom, ktorí chcú znovu nájsť sami seba, radosť, priateľstvo, prijatie a zmysel života. Je svedectvom Božej lásky. Jej zakladateľka, matka Elvíra, vybudovala toto veľkolepé dielo v roku 1983 v Taliansku. Dnes sú komunitné domy po celom svete, dokonca aj u nás na Slovensku, v Kráľovej pri Senci.

      Marcel a Sabino prišli žiakom porozprávať svoje svedectvá o živote v závislosti a o tom, ako Boh pôsobí, stará sa a uzdravuje.

      Ôsmaci a deviataci sa na stretnutí s nimi postupne dozvedeli množstvo zaujímavých a poučných informácií. Na začiatku si pozreli krátky film o začiatkoch komunity.

      Potom Marcel hovoril o tom, ako funguje život a bežný deň v komunite. Pre žiakov boli najzaujímavejšie svedectvá oboch mladých mužov. Hovorili o ich prvej skúsenosti s drogou, ich ceste závislosti, o tom, ako sa dozvedeli a dostali do komunity a ako im spoločenstvo a Božia milosť zmenila život.

      Nakoniec mohli Marcelovi a Sabinovi klásť otázky o tom, čo ich zaujímalo a oslovilo. Žiaci ocenili ich otvorenosť a úprimnosť.

     • Farbičková diskotéka

      17. 5. 2018

      V stredu 16. mája 2018 sa v našom ŠKD uskutočnila farbičková diskotéka. Úlohou detí bolo sa farebne obliecť. Repertoár pesničiek bol bohatý, a tak si deti prišli na svoje aj pri tanci. Všetci zažili veľa zábavy, taktiež nechýbalo ani občerstvenie a dobrá nálada. Veríme, že si to o rok znova zopakujeme.

     • Prvouka - téma hodiny: KLIEŠTE

      17. 5. 2018

      Pri pobyte v prírode na náš čakajú okrem príjemne strávených chvíľ aj niektoré nástrahy. Jednou z nich sú určite kliešte. Druháci sa na prvouke o nich dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD. im prostredníctvom prezentácie a krátkeho videa ukázala vývinové štádiá kliešťa, rozdiely medzi dospelým jedincom a mláďaťom. Porozprávala o tom, že po uštipnutí, ktoré síce nie je bolestivé, zostávajú kliešte prisaté na tele, že nie všetky kliešte sú pre človeka nebezpečné. No infikované, ktoré majú v sebe baktérie alebo vírusy prenášajú na človeka nepríjemné ochorenia. Žiaci videli, ako prírodovedci zbierajú kliešte pre vedecké účely. Dozvedeli sa, ako sa majú chrániť a ako postupovať pri uštipnutí kliešťom. Na záver hodiny si overili svoje nové vedomosti v pracovnom liste. Najzaujímavejšie pre žiakov bolo pozorovanie správania sa živých kliešťov a porovnávanie dospelých jedincov a mláďat.

     • DEŇ MATIEK

      15. 5. 2018

      Každá rodina, ktorá privíta do rodiny dieťa, spolupracuje s Bohom na veľkom diele stvorenia. Táto práca matky a otca je náročná, ale zároveň krásna. 14. máj 2018 bol v našej škole slávnostným dňom, lebo sme si pripravili oslavu Dňa matiek.

      Žiaci 1. stupňa pripravili pod vedením pani učiteliek pútavý a pestrý program, v ktorom sme pozorovali rozvíjajúce sa talenty našich žiakov. Prváci si pripravili kytičku básní a pieseň. Druháci sa predviedli skvelou anglickou výslovnosťou v piesni, baletom a recitáciou . Tretiaci zahrali divadielko a zaspievali slovenskú aj anglickú pieseň. Štvrtáci sa predstavili piesňou a krásnym tancom. Folklórny krúžok zatancoval a zaspieval lúčne hry. Naši žiaci sa snažili svoje srdcia rozdať všetkým prítomným.

      Milé mamičky, ďakujeme za Vašu obetavosť, trpezlivosť a vyprosujeme Vám u Nebeskej matky Panny Márie, aby sa Vám deti za Vašu námahu odmenili dobrom, radosťou a láskou.

      V. Šajtrochová

     • Kurz Erasmus +

      9. 5. 2018

      14. – 28. apríla 2018 som sa zúčastnila kurzu Technológie vo vzdelávaní v anglickom meste Cardiff. Cardiff je hlavné mesto Walesu s 336 000 obyvateľmi. Pod vedením dvoch skúsených anglických lektorov som získala nové poznatky o používaní technológií vo vyučovacom procese a vymenila som si skúsenosti s milými kolegyňami z Fínska, Holandska, Česka, Francúzska a Nemecka. Vo voľných chvíľach som navštívila mnoho zaujímavých miest, ktoré ma obohatili o spoločenské, historické a kultúrne zážitky. Atrakciou mesta je športový areál Millenium stadium – polyfunkčný štadión a Millenium centre – centrum umenia. Navštívila som hrad v meste Cardiff, zrúcaniny kláštora zo 14. storočia Tintern Abbey, waleský parlament, banské múzeum Big Pit, Múzeum rímskej légie Caerleon, Múzeum waleskej histórie St´ Fagans, Národné múzeum umenia v Cardiffe, národný park Brecon Beacon a 2. najväčšie mesto Walesu na pobreží Swansea. Počas kurzu som si zvýšila moju kvalifikáciu a pripravený program ma obohatil v mnohých ohľadoch.

      PaedDr. Vladimíra Šajtrochová

     • Na bicykli bezpečne

      9. 5. 2018

      Dňa 4. 5. 2018 sa  naši štvrtáci zúčastnili cyklistickej súťaže Na bicykli bezpečne.     Po preverení teoretických vedomostí z cestnej premávky sme sa premiestnili             na dopravné ihrisko, kde bola postavená prekážková dráha. Úlohou žiakov bolo prejsť dráhu bez porušenia. Počas súťaže vládla príjemná atmosféra a žiaci si odniesli pekné zážitky.

     • Slávik Slovenska 2018

      9. 5. 2018

      Súťaže v speve ľudových piesní sa 4. mája 2018 sa v Kine Kultúra v Ružomberku zúčastnili traja žiaci našej školy – víťazi školského kola.

      CVČ Elán Ružomberok tu organizovala okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. V najmladšej kategórii nás reprezentovala žiačka

      3. A triedy – Sofia Kováčiková. V 2. kategórii za našu školu spievala žiačka 6. A triedy – Emília Gejdošová. V 3. kategórii súťažil žiak 9. A triedy – Tomáš Gašpar. Súťažiaci spievali jednu ľudovú pieseň bez sprievodu hudobného nástroja a jednu ľudovú pieseň zo Spevníčka Slávik 2018 s akordeónovým sprievodom. Aj keď sme sa tento rok neumiestnili na stupňoch víťazov, žiaci podali pekný spevácky výkon. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

     • Zábavná chémia

      27. 4. 2018

      Žiaci 7.A pripravili svojim rovesníkom zaujímavé chemické pokusy, ktoré im na hodinách chémie predstavili . Dozvedeli sa ako si vyrobiť lávovú lampu alebo sloniu zubnú pastu z dostupných surovín. Ani žiaci zo 7. B sa nedali zahanbiť a vyrobili v rámci tematického celku Horenie a hasenie penový hasiaci prístroj. Siedmaci sa tento školský rok s chémiou len zoznamujú, no vďaka pokusom sa stáva príťažlivou a poučnou.

     • Krajské kolá súťaží

      26. 4. 2018

      V priebehu apríla sa uskutočnili krajské kolá viacerých predmetových olympiád a naša škola mala aj tento rok viacnásobné zastúpenie. 
      23. a 25. apríla sa uskutočnili krajské kolá astronomickej olympiády, ktorá už tradične, nesienázov „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“.
      V 1. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) postúpili z regionálneho kola 2 žiaci – Šimon  HADAČ a Samuel SUCHOŇ. S náročnými úlohami a spolusúťažiacimi sa lepšie „popasoval“ Šimon, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a obsadil krásne 5. miesto.
      V 2. kategórii (7. – 9. ročník) bol opäť úspešný riešiteľ Adrián BOGUSKÝ.                     V konkurencii 19 astronómov obsadil pekné 9. mesto.

      12. apríla nás v KK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY reprezentovala Miriam NEMEŠOVÁ. Keďžezískala 77 bodov, stala sa tiež úspešnou riešiteľkou.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Gymnasti úspešní v okresnom i krajskom kole gymnastického štvorboja ZŠ.

      24. 4. 2018

      11. apríla sme sa so štyrmi družstvami zúčastnili na OK v gymnastickom štvorboji, ktoré už tradične prebehlo v telocvičniach ZŠ Zarevúca. V silnej konkurencii škôl, hlavne v dievčenských kategóriách, sa našim cvičencom opäť podarilo obhájiť pekné výsledky z vlaňajších rokov a dokonca i postup do krajského kola. Najlmladší žiaci z 1.-3. roč. v zložení F. Goč, P. Hampel, G. Kostilník a Š. Suchoň porazili družstvo zo ZŠ Zarevúca o 1, 65 bodov, čím získali 1. miesto - v poradí  jednotlivcov 2. Goč, 3. Suchoň, 4. Hampel a 7. Kostilník. Najmladšie dievčatá obsadili pekné 3. miesto, v súťaži jednotlivcov sa umiestnila V. Nemčeková na 2. mieste a S. Palušáková na 3. priečke. V konkurencii siedmich ZŠ obsadili dievčatá B kategórie (4.-6.roč.) 4. miesto a chlapci B vybojovali krásne 2. miesto s najlepším A. Bríšákom, ktorý v poradí jednotlivcov obsadil 4. miesto.

      O týždeň už čakala najmladších žiakov postupová súťaž - krajské kolo, ktoré 18. 4 zorganizovala ZŠ v Zákamennom. V kategórii A -žiaci súťažili 3 družstvá; naši chlapci síce porazili družstvo z Liptovského Mikuláša, ale favoritom boli gymnasti zo Žiliny, takže v konečnom poradí sme nakoniec obsadili krásne 2. miesto. Na stupni víťazov v súťaži jednotlivcov sa postavil aj náš Filip Goč, ktorý si vybojoval 2. miesto. Družstvo i jednotlivci získali diplom, medaile a pekné spomienky s množstvom zážitkov. Srdečne gratulujeme, ďakujeme všetkým gymnastom a gymnastkám za skvelú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa športových úspechov !

     • Kurz prvej pomoci

      18. 4. 2018

      Dňa 18. 4. 2018 sa naši druháci zúčastnili praktickej ukážky poskytovania prvej pomoci. Školiteľky - študentky Dominika a Terka zo zdravotnej fakulty žiakom vysvetlili základné pojmy ako vedomie, bezvedomie, stabilizovaná poloha, krvácanie, dusenie, zlomenina. Veľkým prínosom bola praktická časť, kedy si mohli všetci žiaci, za pomoci školiteliek vyskúšať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Študentky si priniesli množstvo pomôcok na výučbu a praktické predvedenie prvej pomoci. Veríme, že tento kurz poskytovania prvej pomoci formou zážitkového učenia, priniesol druhákom nové vedomosti a zručnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať pani Márii Novákovej, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala a študentkám Dominike Boncovej a Terézii Bosíkovej, ktoré si pre žiakov pripravili na záver aj pekné diplomy a malú sladkosť. 

     • Slávik Slovenska - školské kolo

      13. 4. 2018

      Dňa 11. apríla 2018 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Organizovali ho pani učiteľky 1. stupňa. Do školského kola sa zapojilo veľa šikovných spevákov. Vybrať spomedzi 27 talentov bolo nesmierne náročné. Pripravené deti si s radosťou zaspievali svoju obľúbenú pieseň a za odmenu dostali burácajúci potlesk publika. Okrem našich žiakov sa prišli súťažiacich pozrieť aj rodinní príslušníci. Boli im veľkou oporou.Po vystúpení všetkých prihlásených detí mala odborná porota veľmi ťažkú pozíciu vybrať tých najlepších. Napokon bol konečný verdikt poroty nasledovný:I. kategória:1. miesto: Sofia Kováčiková – III. A2. miesto: Adela Slanicayová – III. A3 . miesto: Daniel Švento – I. BII. kategória:1. miesto: Emília Gejdošová – VI. A2. miesto: Dávid Kulak – V. AIII. kategória:1. miesto: Tomáš Gašpar - IX. AVíťazi školského kola nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018. Všetkým deťom ďakujeme za prípravu a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

     • Čitateľský oriešok

      12. 4. 2018

      Žiaci 2.A a 3.B sa zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci si najprv prečítali dva príbehy. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať. Po vyplnení úloh pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného obrázka - vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. Z celkového počtu    28 551 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo 753 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. Medzi finalistami boli aj naši žiaci – Ondrej Baláž z 3.B,  Gabriela Dvorščáková a Tomáš Struňák z 2.A. Prajeme všetkým žiakom veľa radosti z čítania a objavovania nových dobrodružstiev prostredníctvom literatúry.

     • Carrol´s wonderland

      10. 4. 2018

      V školskom roku 2017/2018 si už po desiatykrát pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií. Alica v krajine zázrakov je inšpiráciou, ktorá premenila 6. apríla Centrum voľného času v Ružomberku na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami boli  žiaci prvého stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky. Blahoželáme Filipovi Gočovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v tretej kategórii a Gabriele Dvorščákovej, ktorá obsadila 1. miesto v druhej kategórii.

     • Tvorivé dielne

      26. 3. 2018

      V predveľkonočnom období si pre nás pracovníčky Liptovského múzea pripravili tvorivú dielňu. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si z papiera a moosgumy vytvorili prekrásne závesné dekorácie.

     • AJ TENTO ROK SME „ZAHVIEZDILI“!!!

      22. 3. 2018

      Dňa 20. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronomickí nadšenci, aby si zmerali sily v okresnom kole OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu už osvedčenú trojicu v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA a ŠIMON HADAČ tento rok doplnili v 1. kategórii Samuel SUCHOŇ a Adam VAJDÁK.

      Chlapci sa počas roka na tento deň patrične pripravovali, čo sa nakoniec ukázalo aj pri vyhlasovaní výsledkov. V 1. kategórii ŠIMON HADAČ nakoniec obsadil 2. miesto a Samuel SUCHOŇ(ako nováčik)3. miesto. V 2. kategórii sa stal víťazom ADRIÁN BOGUSKÝ DAMIÁN KENDERA skončil na 3. mieste.

      Všetkým trom nádejným astronómom blahoželáme a prajeme im čo najlepšie umiestnenie aj v krajskom kole!!!

     • Krúžok - Šikovné ruky

      21. 3. 2018

      Na krúžku Šikovné ruky I. sme sa inšpirovali básňou Ľudmily Podjavorinskej Čim – čim. Spomínate si na príbehy o lenivom vrabčiakovi Čimovi? Musel dostať mnoho príučiek, kým sa stal zodpovednýmmanželom krásnej vrabčice Činky. Deti na motívy básne vytvorili postavičky vrabčej rodinky.

     • Kreatívne dokreslené-výtvarná súťaž

      21. 3. 2018

      Do okresného kola výtvarnej súťaže „Kreatívne dokreslené“ na tému VODOPÁD sme zaslali 23 prácnašich žiakov. Potešilo nás, že sme v tejto súťaži uspeli a naša tretiačka Sofia Gazdová získala 3.miesto. Svoje dielo nazvala Pri západe slnka.

     • Tvorivo na hodinách Techniky

      20. 3. 2018

      Učebný predmet Technika, s ktorým sa žiaci na našej škole oboznamujú už od piateho ročníka, postupne prináša svoje „ovocie“. Nakoľko predmet by mal byť okrem teoretických poznatkov, založený predovšetkým na praktickej zručnosti, s príchodom veľkonočných sviatkov prinášame niekoľko fotografií z „tvorivej dielne“ našich žiakov.

     • Hviezdoslavov Kubín

      20. 3. 2018

      19. marca sme sa stretli v 3. B s umeleckým slovom na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Poézia aj próza znela skoro dve hodiny v podaní dvadsiatich troch žiakov 1. stupňa našej školy. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu bola určite náročná. Žiaci a rodičia našli vhodné ukážky, ktoré nás vniesli do zaujímavých situácií a príbehov. Sme radi, že máme žiakov, ktorí ovládajú umenie prednesu a vedia nás svojím precíteným vyjadrením písaného slova potešiť. V kategórii próza zvíťazil Šimon Suchoň z 3. B, 2. miesto získal Ondrej Baláž z 3. B, na 3. mieste sa umiestnil Richard Kucík z 2. B. V kategórii poézia zvíťazil Marek Urban z 3. B, 2. miesto získala Sofia Kováčiková z 3. A a tretie miesto si rozdelili Gabriela Dvorščáková z 2. A a Natanael Ivák z 2. B.

     • Oznam

      19. 3. 2018

      V stredu 21. marca 2018 bude riaditeľské voľno pre 5.- 8.ročníky z dôvodu Testovania 9.

     • Anglický týždeň v našej škole

      16. 3. 2018

      Opäť po roku sme privítali v našej škole lektorov z Británie Emmu Leech a Mathewa Dyasa.  Mladí, nadšení lektori, ktorí strávili s našimi deťmi celé dopoludnie. Kurzu sa zúčastnilo 61 detí z 2.-9. ročníka. Formou rôznych aktivít sa žiaci učili komunikovať v jazyku čo najefektívnejšie, vyjadrovať svoje vlastné názory a tvoriť vlastné príbehy.

      Kurz pod názvom Talk Talk sa v našej škole konal už piaty rok a žiaci sa po jeho absolvovaní cítia vždy o niečo istejší a nemajú strach sa vyjadrovať.

      Anglický týždeň bol veľkým prínosom pre žiakov,ale aj nás učiteľov. Veľmi sa tešíme na budúci rok. Nech aj toto všetko slúži na česť a slávu Božiu a radosť Matky Božej.

     • Konzultačný deň

      6. 3. 2018

      Oznamujeme Vám, že v pondelok 12. marca 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

      Všetci ste vítaní.

     • Anglické divadelné predstavenie „Heroes“

      1. 3. 2018

      V pondelok 26.febrára 2018 sa žiaci II. stupňa našej školy pod vedením učiteľov,  zúčastnili anglického divadelného predstavenia pod názvom „Heroes.“

      Toto divadelné predstavenie pripravilo Divadelné centrum z Martina a konalo sa vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu v Ružomberku.

       Účasťou na tomto predstavení si žiaci  mohli rozšíriť slovnú zásobu a overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka.

      Na nasledujúcich hodinách , učitelia anglického jazyka spolu so žiakmi zhodnotili divadelné predstavenie a tiež  sa navzájom obohatili o nové vedomosti a skúsenosti.  sr. Dagmar Mária Drobňáková

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

      28. 2. 2018

      Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ Zarevúca konal v poradí už 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Tematicky bola olympiáda zameraná na dejiny starovekého Grécka (6. – 7. ročník) a Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami (8. – 9. ročník). Naši žiaci opäť dokázali, že sa v „kráľovskej disciplíne“ vyznajú. V ťažkej konkurencii (spolu 60 súťažiacich) obstáli veľmi dobre. MIRIAM NEMEŠOVÁ v kategórii D (8. ročník) nezaváhala a stala sa VÍŤAZKOU KATEGÓRIE a priamo z 1. miesta postúpila do krajského kola. V kategórii E a F (7. a 6. ročník) obsadili ANDREJ POTOČKA a LENKA LOFAJOVÁ zhodne veľmi pekné 5. miesto. Na súťaži nás reprezentovali aj Jakub Culka, Šimon Galoš a Anežka Prídavková. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Miriam držíme palce v krajskom kole!

     • Smútok a zdesenie vystriedala nádej a radosť (Návšteva KT Osvienčim-Brezinka a Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove)

      18. 2. 2018

      Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne na Slovensku pripomíname 9. septembra. Tento deň nás nabáda, aby sme na chvíľu zastali, zamysleli sa a pripomenuli si hrôzy druhej svetovej vojny. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa opätovne vzmáha vlna rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbie voči iným národnostiam. Poučení slovami nositeľa Nobelovej ceny mieru Elieho Wiesela: „Svätou povinnosťou všetkých ľudí dobrej vôle je nezabúdať na minulosť.“,sa aj naši deviataci a ôsmaci dňa 16. februára zúčastnili poznávacej exkurzie Osvienčim – Krakov. Po necelých troch hodinách cesty autobusom sme zastavili neďaleko najväčšieho koncentračného tábora v období nacizmu – Osvienčim-Brezinka (Auschwitz I., II.). Mrazivé ráno, vynikajúci výklad lektorky s pútavými príbehmi očitých svedkov (napr. Haliny Birenbaumovej a i.), desivé miesta barakov, plynových komôr a ciel (v jednej z nich bol väznený aj poľský kňaz z Varšavy – sv. Maximilián Kolbe), zanechali v nás hlboké dojmy a nesmierny smútok. Naplnení súcitom sme sa pobrali ďalej. Po hodine a pol nás vítalo mesto Krakov. Našou v poradí druhou zastávkou bola návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Prežili sme tu nezabudnuteľné chvíle. Svätá omša v slovenskej kaplnke, prednáška o živote sv. Faustíny Kowalskej a korunka Božieho milosrdenstva boli pre nás duchovnou posilou a povzbudením, že žiadne zlo nad nami nemá moc, ak naplno dôverujeme Ježišovi. Povzbudení vierou a životom sr. Faustíny sme sa plní nezabudnuteľných zážitkov vrátili späť domov. Aj vďaka tejto exkurzii sme lepšie pochopili, že smútok a zdesenie, ktoré prináša nenávisť a zloba, môže vystriedať nádej a radosť z Božej lásky k nám.

     • EXPERT geniality show

      8. 2. 2018

      Žiaci 6.-9. ročníkov našej školy sa zapojili do vedomostnej celoslovenskej súťaže . V 11.ročníku súťaže sa o titul EXPERT uchádzalo viac ako 10 000 žiakov základných a stredných škôl. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a medzi najúspešnejších šiestakov patrili: Jakub Culka v téme Dejiny, udalosti, umenie , v téme Mozgolamy Šimon Hadač a Pavol Olos bol úspešný v témach Svetobežník a Dejiny, udalosti , umenie. Siedmakov výborne reprezentoval Anton Olos v téme Tajomstvá prírody. Tomáš Brček z deviateho ročníka zabodoval v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy. Titul TOP EXPERT získala najúspešnejšia žiačka z ôsmeho ročníka Miriam Nemešová v témach Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník. Ocenených žiakov sme odmenili diplomami a cenami, ktoré venovala Talentída, n.o. Ďakujeme všetkým účastníkom a úspešným žiakom srdečne gratulujeme.

     • KARNEVAL

      6. 2. 2018

      Sezóna karnevalov je v plnom prúde, a preto sme sa aj v našej telocvični zišli vo štvrtok 1. februára na školskom karnevale. Zavítali k nám princezné, princovia, draci, kuchárikovia, zdravotnícki pracovníci, šašovia a rôzne zvieratká. Po úvodnej promenáde masiek nasledovalo vyhodnotenie, kde sa nám zapáčili vlastnoručne vyrobené prezleky. Staršie žiačky pomáhali pri zaujímavých súťažiach, za ktoré mladší žiaci dostali sladkú odmenu. Pri rezkých pesničkách si žiaci zatancovali „metlový tanec“. Na chodbe sme si mohli nakresliť svoj obrázok na papierovú stenu. V závere karnevalu bola tombola a veľa žiakov získalo pekné ceny. Pre všetkých to bolo skvelo strávené popoludnie pri zábave so spolužiakmi.

     • Beseda s docentom Antonom Laučekom

      29. 1. 2018

      Dnes 29.1.2018 sa uskutočnila pre žiakov deviatych ročníkov beseda s pánom docentom Antonom Laučekom.Ružomberký spisovateľ, rodák z Černovej, svojimi vtipnými príbehmi pobavil našichdeviatakov. Predstavil im svoje knihy, z niektorých prečítal aj krátke poviedky. Zámeromautora bolo hlavne povedať žiakom, že čítať knihy je veľmi dôležité. Porozprával aj historkyz mladosti. Najviac žiakov zaujala a pobavila historka ,,ako sa opíjajú sliepky.“ V závere maližiaci priestor na otázky, na ktoré im pán decent A. Lauček s radosťou odpovedal.

     • Zápis do 1. ročníka

      11. 1. 2018

      Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční na našej škole v termíne od 9. - 10. apríla 2018.

      Bližšie informácie ohľadom zápisu poskytneme neskôr.

     • Konzultačný deň

      9. 1. 2018

      Oznamujeme Vám, že v pondelok 15. januára 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

      Všetci ste vítaní.

     • Erasmus + Malta

      4. 1. 2018

      V novembri 2017 som mala tú česť zúčastniť sa jazykového kurzu na Malte, ktorý bol zameraný na získavanie nových metód vo výučbe anglického jazyka. Čas strávený na Malte je pre mňa osobne veľkým prínosom po odbornej,ale aj ľudskej stránke. Nové vyučovacie formy sú pre mňa ale aj žiakov, ktorí sú mi zverení zaujímavejšie a viac motivujú vo vyučovacom procese.

      Žiaci v dnešnej dobe nemajú celkovo záujem o učenie a pokladajú to za niečo , čo len „ musia“ robiť. Takže po mnohých zaujímavých metódach, ktoré som tam nadobudla, sa to budem snažiť čo najviac aplikovať v mojej praxi, aby mali žiaci k jazykom bližší vzťah.

      Čo sa týka krajiny, jej krásou som bola očarená, krásne a priezračné more, zdravý životný štýl v športe, ale aj v stravovaní a najmä srdeční ľudia. Po vyučovaní som mala možnosť navštíviť množstvo kultúrnych pamiatok, na ktoré je Malta veľmi bohatá. Zaujalo ma aj množstvo kostolov, ktorých je celkom 365, presne ako dní v roku. Takže som veľmi vďačná za tento kurz. Bol pre mňa obrovským obohatením po každej stránke... 

      PaedDr. Eva Kenderová

     • Erasmus + Malta

      15. 12. 2017

      V rámci projektu Erasmus + som sa v novembri zúčastnila kurzu na Malte. Kurz sa konal v prímorskom mestečku St. Paul´s Bay.

      Malta je katolíckou krajinou a stretla som sa tu s veľmi príjemnými, otvorenými a priateľskými ľuďmi. Návšteva jednotlivých miest mi tiež pomohla vytvoriť si obraz o krajine, ktorú som doposiaľ nepoznala, o   jej kultúrnom a historickom bohatstve. Milo ma prekvapili mnohé miesta, ktoré som navštívila napr. ( Valletta - hlavné mesto, Mosta, Rabat, Birkirkara, Marsaxlockk a Imdina).

      Kurz trval jeden týždeň a bol zameraný na Metodológiu a motiváciu žiakov druhého stupeňa základnej školy. Na kurze som získala  mnohé metodologické poznatky, ktoré môžem využiť pri vyučovaní a tiež motiváciu žiakov na hodinách anglického jazyka.

      Vďaka kurzu som si mohla vytvoriť priateľstvá s inými ľuďmi, ktorí ma obohatili svojou prítomnosťou na kurze.

      Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu. sr. Dagmar Drobňáková

     • eTwinning projekt - Výmena vianočných pohľadníc

      15. 12. 2017

      Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Program umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou je možné realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania.

      Žiaci 2. B sa tento rok zapojila do pekného eTwinning projektu, ktorého cieľom je výmena vianočných pohľadníc s rôznymi zahraničnými školami. Žiaci zo Slovenska, Francúzska, Poľska, Rumunska, Španielska a Portugalska si vymenia vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice s vianočným vinšom v angličtine a v materinskom jazyku každej krajiny. Hlavným cieľom projektu je čiastočne poznať kultúru osláv vianočných sviatkov iných krajín, a to prostredníctvom vzájomnej výmeny vianočných pozdravov a  listov v angličtine, v ktorom každá škola opisuje vianočné zvyky a tradície svojej krajiny.

     • Metóda CLIL

      14. 12. 2017

      Metóda CLIL je v poslednom čase najpreferovanejšou metódou výučby žiakov nielen na bilingválnych školách, ale aj v základných školách. Práca s CLIL metódou v primárnom vzdelávaní spočíva v prepojení predmetov Anglický jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika, atď.

      CLIL ( Content and Language Integrated Learning ) - skratka, ktorá znamená, že žiak sa bude stretávať s cudzím jazykom aj na inom predmete ako je cudzí jazyk. Žiaci 2. B prakticky zažili integráciu anglického jazyka v predmete Prírodovada a Matematika. Cudzí jazyk sa v tomto predmete berie ako nástroj vzdelávania a nie ako jeho výsledok. Žiaci sa učia :

      • myslieť v danom jazyku

      • precvičujú si cudzí jazyk pri vyučovaní iného predmetu

      • rozvíjajú si ním svoje kompetencie

      CLIL môže žiakom ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

     • Stretnutie s koledami

      6. 12. 2017

      13. decembra 2017 sa naši žiaci – speváci - zúčastnili v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku okresnej speváckej súťaže v speve kolied STRETNUTIE S KOLEDAMI 2017. V II. kategórii nás reprezentovali žiačky: Emília Gejdošová, Simona Grílusová, Lucia Obrcianová, Michaela Babicová, Terézia Kútna, Lívia Rošteková, Lenka Lofajová, Monika Hrabušová trojhlasným spevom koledy Vstávajte pastieri. V I. kategórii viacčlenných skupín si odniesli víťazstvo naši žiaci 1. stupňa: Lívia Hadačová, Sofia Kováčiková, Adela Slanicayová, Ondrej Baláž, Terézia Kostilniková, Mária Benčová, Lea Kuzmanová, Tereza Weidlichová, ktorí dvojhlasne predniesli koledu Do hory do lesa, valasi. Najviac porota vyzdvihla naše spevácke trio: Tomáš Gašpar, Jozef Zsigmund, Andrej Dubovec, ktorí si nádherným prednesom koledy Vstávajte pastieri v II. kategórii vyspievali zaslúžené víťazstvo. Porota ich spev vyhlásila za najkrajšiu interpretáciu koledy celej súťaže. Všetkým našim spevákom úprimne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Koncert

      14. 12. 2017

      Dňa 12.12.2017 sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili koncertu ZUŠ v Ružomberku. Na koncerte odzneli skladby známych svetových skladateľov. Účastníkmi koncertu boli aj žiaci našej školy. 

     • Príďte nás podporiť! :-)

      4. 12. 2017

      Mesiac december je už tradične spojený s príchodom Vianoc a slávením najkrajších sviatkov v roku. Žiaci druhého stupňa na to pamätali a na hodinách Techniky pod vedením svojich vyučujúcich vyrobili viaceré vianočné dekorácie, ktoré môžu byť ozdobou práve aj Vášho príbytku. Tak neváhajte a príďte nás podporiť na benefičnú Mikulášsku párty, aby sa aj Vaše dieťa mohlo stať tým, čím chce!

     • Čítanie je pre mňa hračka

      29. 11. 2017

      Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry dáva priestor pre tvorivé aktivity, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov. Tvoria ich tematické podujatia, hlasné, tiché a zážitkové čítanie s porozumením, práca s literárnym textom, dramatizácia, literárne a výtvarné tvorivé dielne. Neodmysliteľnou súčasťou edukačných aktivít je mestská knižnica. Žiaci 2. B sa stali jej pravidelnými návštevníkmi. Zoznámili sa s tvorbou knihy, detskými spisovateľmi a obľubenými knižnými titulmi.  Cieľom je učiť deti láske ku knihám a k čítaniu, zároveň vnímať čítanie ako zmysluplnú formu využitia voľného času. Tematický výber:

      • Krása a múdrosť rozprávky – rozprávanie o ľudových rozprávkach a ich zberateľoch. Upriamenie pozornosti detí na estetiku rozprávok, ich hodnotu a dramatizáciu.
      • Jeseň vrcholí – tematické rozprávanie o ľudovej slovesnosti (hádanky, riekanky, vyčítanky,  príslovia, pranostiky).
      • Čaro Vianoc – tematické rozprávanie o vianočných tradíciách, koledách, vinšoch a sviatočných jedlách našich predkov.
      • Danka a Janka – beseda, ilustrácie a literárny kvíz o známej knihe Márie Ďuríčkovej.
     • Vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu

      29. 11. 2017

      Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto poučiek predkladajú žiakom zážitky. Ak na vlastnej koži deti zažijú niečo zaujímavé, získavajú tým trvalejšie vedomosti a skutočné spomienky. Oceňujeme vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu, na ktorých sa zúčastňujú  žiaci 2.B. Majú tak jedinečnú príležitosť vyskúšať na sebe zážitkovú metódu učenia sa. Medzi navštevované vzdelávacie tvorivé podujetia patria:

      • Krása ľudového kroja - dokumentácia histórie ľudového odevu od najstarších čias s následnou výrobou netradičných papierových korálok a náramkov.

      • Ľudové remeslá – dokumentácia remesiel, ktoré predstavujú každodennú ručnú prácu ľudí žijúcich v minulých storočiach. Jednotlivé remeslá prinášali v každodennom živote našich predkov užitočné produkty (drôtené hrnce, keramika, drevené šindle, pletené svetre), ale mali funkciu aj skrášliť prostredie (vyšívané obrusy, košele, kroje, maľovaná keramika). V tých časoch platilo: "Remeslo má zlaté dno". Spájali sa v nich totiž výsledky ľudského umu a šikovnosť remeselníkových rúk. 

      • Vianočné zvyky a tradície -  kultúrno-výchovný program, tvorivá dielňa Vianočné pohľadnice, témy súvisiace s blížiacimi sa vianočnými sviatkami.

     • Astrostop

      22. 11. 2017

      Dňa 28. novembra sa na ZŠ Bystrická konala astronomická súťaž ASTROSTOP. Ako je už tradíciou, aj naši žiaci(tentokrát v zostave Adrián Boguský, Damián Kendera, Šimon Hadač a Samuel Suchoň) boli pripravení zmerať si sily s ďalšími nadšencami astronómie z nášho okresu.

      V prvých dvoch kolách si všetci súťažiaci môžu overiť svoje vedomosti vo forme testu a poznávania odborných fotografií. Po spočítaní všetkých získaných bodov postupujú do ďalšieho - semifinálového kola najlepší piati súťažiaci. V tom to roku sme mali v elitnej skupine jedného zástupcu - Adriána Boguského, ktorý postúpil zo štvrtého miesta. Po „vylúštení“ 8 tajničkových otázok, pridelení získaných bodov a odpočítaní časovej straty nakoniec Adrián najlepším výkonom poskočil na medailové tretie miesto. Bohužiaľ, do finálového kola postupujú len prví dvaja astronómovia, čo Aďovi uniklo o 4 body. Ešte väčšiu smolu mal však Šimon Hadač, ktorému postup do semifinálového kola unikol o jeden bod.

      Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu školy a Adriánovi srdečne blahoželáme!

     • Vzdelávací program

      5. 11. 2017

      V piatok 3. 11. sa žiaci 3.A a 4.A vydali na príjemnú a poučnú hodinu do Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnili sa vzdelávacieho programu V znamení svätého Huberta. Kvalifikovaní pracovníci žiakom sprostredkovali podoby lovu v stredoveku, rozpovedali im dávne poľovnícke povesti z Liptova, „naživo“ sa stretli s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným poľovníkom, ktorý v rozľahlých revíroch Liptova prežil nejedno dobrodružstvo. Všetci žiaci so zatajeným dychom sledovali výklad odborníka a vnímali nové zaujímavé informácie.

    • Projektové vyučovanie na hodinách dejepisu „Cestovanie v čase“
     • Projektové vyučovanie na hodinách dejepisu „Cestovanie v čase“

      27. 10. 2017

      Už sa stalo tradíciou, že na hodinách dejepisu žiaci každoročne v rámci projektového vyučovania predstavujú netradičné historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc    a končiac modernými dejinami. Okrem rôznych historických stavieb sme ponuku rozšírili             aj o zážitkové vyučovanie formou stvárnenia historickej postavy, príp. i výtvarného prevedenia   v podobe portrétu. Hneď na úvod šk. roka zaujal pozornosť žiakov príchod Juraja Jánošíka, ktorého veľmi autenticky stvárnila žiačka 7.A triedy – Viktória Dubovská. Zahanbiť sa nenechali ani žiaci z 8.A, ktorých historické artefakty [protitanková päsť – Teodor Roštek          a Damián Slačka i katapult – Viktória Vecková] či portrét Abrahama Lincolna (1809 – 1865) od Zuzany Bebjakovej sa stali inšpiráciu a príkladom hodným nasledovania pre ďalších spolužiakov. Už teraz sa tešíme na vaše ďalšie tvorivé nápady!

      Projektové vyučovanie na hodine Dejepisu

    • ,,Každým slovom krok k umeniu"
     • ,,Každým slovom krok k umeniu"

      26. 10. 2017

      Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi 7.ročníka zapojili do 4.ročníka literárnej súťaže ,,Každým slovom krok k umeniu" . V II. kategórii (5.-7.ročník) žiačky našej školy získali krásne umiestnenia: 1.miesto Terézia Kútna a 3.miesto Michaela Babicová. Srdečne blahoželáme!

    • Vzdelávací program VALAŠKA
     • Vzdelávací program VALAŠKA

      26. 10. 2017

      V utorok 10. októbra 2017 sa žiaci 4. ročníkov v rámci regionálnej výchovy zúčastnili vzdelávacieho programu VALAŠKA, ktorý im pripravili pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku.

      Obsahom vzdelávacieho programu bola prednáška a prezentácia s praktickými ukážkami, ktorú pripravil a prezentoval historik Liptovského múzea PhDr. Karol Dzuriak. Dozvedeli sme sa veľa o histórii a praktickom využití  tejto neodmysliteľnej súčasti ľudového kroja.

    • Zrýchlený šah - okresné kolo
     • Zrýchlený šah - okresné kolo

      26. 10. 2017
      Máme krásne prvé miesto v okresnom kole v zrýchlenom šachu. O prvenstvo sa zaslúžil žiak 6.A triedy - Samuel Jurgoš. Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy v krajskom kole.
       
    • Kvalifikácia do okresného kola v McDonald cupe (futbal)
     • Kvalifikácia do okresného kola v McDonald cupe (futbal)

      26. 10. 2017

      McDonald cup je súťažou žiakov prvého stupňa vo futbale. Tento rok nás na kvalifikácii do okresného kola v Ľubochni reprezentovali predovšetkým žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Zaujímavosťou pravidiel tejto súťaže je, že na ihrisku musí byť vždy minimálne jedno dievča. Výsledok týchto mladých a nádejných futbalistov nie je podstatný. Napriek tomu 2. miesto hreje pri srdci, motivuje a dáva prisľúb, že o budúcnosť športu na našej škole sa nemusíme báť.

       

      Výsledok:

      1. ZŠ Ľubochňa
      2. ZŠ Sv. Vincenta
      3. ZŠ Likavka

       

    • Kvalifikácia do okresného kola vo Futbale mladších žiačok základných škôl
     • Kvalifikácia do okresného kola vo Futbale mladších žiačok základných škôl

      26. 10. 2017

      Kvalifikáciu do okresného kola mladších žiačok absolvovala naša základná škola v Ľubochni. Táto škola je dlhodobo známa vynikajúcimi podmienkami pre šport a výbornou prácou s mládežou, predovšetkým vo futbale. Žiačky zo Základnej škole v Ľubochni potvrdili svoju trénovanosť a výkonnosť a turnaj jasne ovládli a spolu zo ZŠ Zárevúca postúpili do jarného okresného kola. Naše žiačky získali prvé cenné skúsenosti s futbalom a napriek tomu, že boli spomedzi všetkých družstiev najmladšie boli ostatným družstvám dôstojným súperom. V tesnom zápase o tretie miesto podľahli ZŠ Bystrická cesta.

       

      Výsledok:

      1. ZŠ Ľubochňa
      2. ZŠ Zárevuca
      3. ZŠ Bystrická cesta
      4. ZŠ Sv. Vincenta
    • Exkurzia štvrtákov
     • Exkurzia štvrtákov

      19. 10. 2017
      V Košiciach sme navštívili planetárium, kde sme sledovali nočnú oblohu, videli niektoré známe súhvezdia a fázy mesiaca. Zaujímavé bolo pozorovať zmeny na zimnej a nočnej oblohe. Taktiež sme mali možnosť "preniesť sa" na opačnú pologuľu našej planéty. Zážitok sme mali aj z pozorovania iných  planét.
      V technickom múzeu sme objavovali zákonitosti fyziky, ktoré sme následne  otestovali na technických hračkách.
    • Exkurzia - Saláš KRAJINKA
     • Exkurzia - Saláš KRAJINKA

      18. 10. 2017

       

      V jesennom období sme zrealizovali exkurziu v originálnom salaši Krajinka pri Ružomberku, v malebnom prostredí krásnej prírody Liptova. Salaš bol založený v roku 1983 a zachoval si svoj pôvodný ráz a rokmi osvedčené salašnícke tradície.

      Žiaci 2. B sa stali súčasťou tejto jedinečnej atmosféry starých bačov a pastierov, pretože mohli zblízka vidieť chov oviec, vrátane ich kŕmenia a spracovania ovčieho mlieka tradičným ručným spôsobom. Vedúci salaša p. Erik Badánik poskytol deťom výklad o výrobe ovčieho syra bez použitia konzervačných látok, čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou. Salaš je jedinečný tým, že je všetko pod jednou strechou - od dojenia ovčieho mlieka až po výrobu syrov, korbáčikov a bryndze.

      Pri príjemnom posedení na salaši deti mohli syrové výrobky ochutnať s domácim chlebíkom. Zažili tiež voňavú atmosféru pekárne. Uvideli, ako sa pečú domáce pagáče či sladké buchty zo surovín priamo z dvora salaša. Mohli si kúpiť zemiakový chlebík a kvalitný medík v rozprávkovej perníkovej chalúpke.

      Deti so záujmom nahliadli do obydlia baču. Každý bača bol pyšný na svoju palicu, valašku a fujaru. Palica pomáhala pri pochôdzkach za ovcami, valaškou sa bránil proti vlkom a medveďom v horách. Na fujare vyhrával svoju túžbu, žiaľ i radosť zo života.

      Liptov bol vždy významným strediskom slovenského syrárstva. Liptovská bryndza bola už v 18. storočí známa aj za hranicami Horného Uhorska. Bryndza patrí medzi mäkké syry a vyrába sa z plnotučného mlieka. V 18. a 19. storočí sa bryndza z Liptova plnila do drevených geliet, ktoré sa naložili na plte plaviace sa dolu Váhom až do Serede. Odtiaľ ju vozili labužníckym odberateľom aj do Viedne. Bryndza sa rýchlo stala veľmi obľúbeným syrovým produktom aj doma, v krajoch, kde ju vyrábali.

      Prehliadku salaša dopĺňali voľne sa pohybujúce domáce zvieratá, výstava historických funkčných traktorov a detské hojdačky. V obchodíku deti zase lákali drevené suveníry: drevená geletka na bryndzu s logom salaša, črpák na žinčicu, tradičná valaška alebo ručne vyrobená vareška. Množstvo tradičných výrobkov je vďačným suvenírom a spomienkou pre každého návštevníka.

      Ďakujeme p. Badánikovi za jeho srdečné privítanie, sprevádzanie a dopravu. Určite sa na salaš vrátime i so svojou rodinkou. Vďační žiaci 2.B

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

      18. 10. 2017

       

      Piatok, 13. októbra sa v našej škole niesol v znamení účelového cvičenia. Na prvej, teoretickej hodine sa žiaci dozvedeli potrebné informácie z oblasti ochrany zdravia a civilnej ochrany. Po nácviku evakuácie školy a „desiatovej prestávke“ si triedy 5. A až 9. A vyskúšali svoje praktické zručnosti. Na vopred pripravených deviatich stanovištiach ich už očakávali žiaci 9. B triedy, ktorí mali pre nich pripravené jednotlivé úlohy: vedomosti a postreh si žiaci preverili pri písaní testov a rozlišovaní varovných signálov, pričom vždy medzi sebou súťažili chlapci a dievčatá danej triedy. Svoju šikovnosť si mohli overiť na stanovištiach, kde hádzali granátom = tenisovou loptičkou na cieľ, ošetrovali otvorenú zlomeninu hornej končatiny a kde si mali v čo najkratšom čase založiť plynovú masku. Na ďalších miestach si mali z ponúkaných predmetov vybrať a použiť improvizované pomôcky individuálnej ochrany a pripraviť evakuačnú batožinu. A aby sa pri evakuácii zamoreného územia nestratili a našli správny smer, čakali ich aj úlohy zamerané na poznávanie topografických značiek, čítanie turistických máp a na určovanie svetových strán a azimutov. Deň sme zakončili prechádzkou do prírody, ktorú sme spojili so zberom gaštanov. Počasie nám prialo a všetci odchádzali domov spokojní a oddýchnutí. Veľká vďaka patrí všetkých žiakom 9. B, ktorí veľmi ochotne pomohli pri príprave a hodnotení jednotlivých stanovíšť.

    • Astronomická exkurzia
     • Astronomická exkurzia

      4. 10. 2017

       

      Dňa 3. 10. naši piataci opäť zavítali do ASTRONOMICKEJ POZOROVATEĽNE pri Gymnáziu Viliama Paulínyho – Thóta v Martine. PaedDr. Ivan Šabo žiakom pútavou formou priblížil vznik, stavbu a fungovanie vesmíru. Svoje rozprávanie spestril krátkymi filmovými ukážkami, ktoré žiakom pomohli ľahšie pochopiť fyzikálne zákonitosti a procesy, ktoré sa vo vesmíre odohrávajú. Žiakov však najviac zaujali „pokusy“, ktoré mohli sami zrealizovať a ktorými si názorne vysvetlili najznámejšie deje vo vesmíre.

      Vzhľadom k tomu, že počasie nebolo vhodné na pozorovanie slnečných škvŕn, PeadDr. Šabo im pomocou počítačového planetária predstavil niektoré známe súhvezdia. Aby si ľahšie zapamätali niektoré názvy, pripomenul im, že veľké množstvo súhvezdí dostalo pomenovanie podľa postáv spomínaných v gréckych bájach.

      Nakoniec si mohli aspoň prezrieť hvezdársku kupolu a vidieť prístroje, ktoré používajú pri pozorovaní nočnej oblohy.

    • Prednáškový deň
     • Prednáškový deň

      4. 10. 2017

       

      Dňa 2. 10. do našej školy zavítala pani lektorka Mgr. Viera Holecová, ktorá mala pre žiakov 6. – 8. ročníka pripravené zaujímavé prednášky.

      Na druhej vyučovacej hodine sa s ňou stretli žiaci šiesteho ročníka. Téma ich stretnutia znela „Si on - line“. Ako sa vyjadrili samotní žiaci, prednáška im objasnila mnohé otázky o používaní internetu a sociálnych sietí. Lektorka im pripomenula, aké nebezpečné je na nich zverejňovať osobné údaje a fotografie a tiež, že všetko môže byť zneužité pri kyberšikane.

      Na ďalších hodinách sa s ňou stretli najskôr dievčatá, a po nich chlapci 7. ročníka, pre ktorých mala pripravené prednášky o dospievaní pod názvom „Čas premien“. Vysvetlila im, aké zmeny môžu pozorovať v období dospievania nielen na svojom tele, ale aj vo svojej psychike a v oblasti medziľudských vzťahov. V rámci prednášky im pripomenula, aké dôležité je dodržiavať zásady správnej životosprávy a hygieny pre ich ďalší zdraví vývoj.

      Poslednú tému „Učím sa učiť“ pani lektorka predstavila žiakom 8. A. Jej cieľom bolo motivovať ich k efektívnemu učeniu sa. Vysvetlila im, že správne sa učiť je dôležité nielen preto, aby sme si získané vedomosti zapamätali čo najdlhšie, ale aj preto, aby sa každý dokázal učiť v čo najkratšom čase čo najlepšie. Na to, aby to dokázali im dala „návod“ ako používať myšlienkové mapy.

      Podľa vyjadrení všetkých zúčastnených žiakov boli všetky prednášky veľmi poučné a žiaci si pri nich mnohé veci uvedomili jasnejšie.

    • Výrobňa hostií - exkurzia
     • Výrobňa hostií - exkurzia

      2. 10. 2017

      Dňa 28. 9. 2017 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v Prešove, kde sa mohli oboznámiť s podrobným postupom výroby hostií. Ide o jednu jedinú výrobňu hostií u nás na Slovensku. Sestričky nám ukázali všetko - od prípravy  cesta až po konečnú úpravu, v akej  sa distribuujú do farností. Pri každom sv. prijímaní si na nich s vďakou spomenieme, pretože je to náročná práca.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      2. 10. 2017

      27. a 28. septembra naši tretiaci navštívili dopravné ihrisko. Pod vedením príslušníkov polície si zopakovali pravidlá cestnej premávky, precvičili jazdu na bicykli či kolobežke, prechod chodcov cez križovatky. Rozvíjali si zručnosti prierezovej témy Dopravná výchova. Súčasťou bola aj zdravotná príprava v škole s p.uč. Domiterovou.

    • Erasmus+ Southampton
     • Erasmus+ Southampton

      29. 9. 2017

      Vďaka projektu Erasmus+ som počas týchtoprázdnin mala možnosť venovať sa zdokonaľovaniu svojich jazykových aj pedagogických schopností.Absolvovala somdvojtýždňový kurzdramatickej výchovy v starobylom mestečku Southampton vo Veľkej Británii.

      Southampton je významný prístav na juhu Anglicka, pri Lamanšskom prielive,  pýšiaci sa bohatou históriou. Z tohtomesta dňa 10.aprílav roku 1912  vyplával  na svoju prvú a zároveň aj poslednú plavbu luxusný parník Titanic. Dávnu slávu  pripomínajú mestské hradby aj Bargate, ktorá bola pôvodne vstupnou bránou do mesta a v súčasnosti je jednýmz jeho symbolov. Historická časť mesta je veľmi vkusne prepojená s modernou architektúrou kultúrnych, obchodných  a relaxačných centier. Southampton je  nazývaný aj zeleným mestom. V jeho dynamicky rozvíjajúcej sa centrálnej časti sú nádherné rozsiahle parky, slúžiace na odpočinok odmestského zhonu. Neďaleko za hranicami mesta leží Národný park New Forest. Vďaka známej Southampton Solent University  je v súčasnosti Southampton  multikultúrne univerzitné mesto plné študentov z celého sveta.

      Projekt Erasmus+ mi umožnil spoznať nielen toto romantické mesto, ale aj mnohé ďalšie. Navštívili sme hlavné mesto Londýn, historické mestečká Salisbury, Winchester a Chichester s ich kultúrnymi pamiatkami a prekrásnymi katedrálami. K nezabudnuteľným zážitkom patrí návštevadivadelného predstavenia Trojkráľový večer v Globe Theatre, ktorého autorom je najznámejší anglický dramatik a básnik William Shakespeare. Očarení sme boli aj  magickým komplexom kamenných kruhov a najstaršímislnečnými hodinami - Stonehenge.

      Hlavným  cieľom mojej cesty  však bolo absolvovanie kurzu dramatickej výchovy pre učiteľov.Účasťna tomto kurze bola pre mňa aj moju prácu veľkým prínosom. Okrem toho, že som mala možnosť poznať kultúru a život danej krajiny, stretnúť zaujímavých ľudí a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi z rôznych štátov Európy, osvojila som sinetradičné a kreatívne spôsoby vyučovania s prvkami dramatizácie. Vyskúšali sme si tvorivé aktivity, pri ktorých sme si prostredníctvom zážitkového učenia odskúšali pozíciu žiakov vo vyučovacom procese. Praktické činnosti nám umožnili pochopiť zmysel hry a dramatizácie vo vyučovaní, predovšetkým pri rozvoji aktivity, empatie, ale aj sociálnych zručností žiakov. Zaujímavé bolo pracovať  v autentickom prostredí dramatických centier.  Mali sme možnosť priamo v školách sledovať hodiny dramatickej výchovy a diskutovať s lektormi o ich skúsenostiach. Príjemným zážitkom bolo prepojenie teórie s návštevou divadelných predstavení. Svojimi výkonmi nás prekvapili nielen profesionálni herci, ale aj žiaci.

      Tieto všetky skúsenosti ma viedli k posilneniu  pedagogického prístupu vzdelávania prostredníctvom drámy a hry v praxi u mojich žiakov. Nadobudnuté poznatky sasnažím čo najviac aplikovať  do vyučovania, pretože dieťa a hra tvoria jeden celok. S potešením sledujem ako sa aj slabší a nesmelí žiaci zapájajú do spoločných aktivít a vnímajú proces učenia sa ako hru. Učenie prostredníctvom hry a dramatizácieje pre mojich žiakov motivujúce, prirodzene prepojené so životom. Rozvíja  všetky zmysly, dáva šancu prejaviť sa každému žiakovi. Pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu  a vzťahy v triede. Vyučovanie prostredníctvom hry a dramatizácie plní  základný cieľ vzdelávania - buduje u detí pozitívny vzťah ku škole a k získavaniu vedomostí.

      Absolvovanie tohto projektu bolo pre mňa veľmi pozitívnou skúsenosťou a som vďačná za to, že vzdelávacia agentúra Cambridge Study umožňuje študijné pobyty takéhoto charakteru. Doporučila by som ich  každému učiteľovi, ktorý má záujem sa profesionálne  rozvíjať v autentickom prostredí a obohacovať vyučovanie o skúsenosti získané za hranicami našej krajiny.

      Mgr.Eva Andrejčáková

    • Sviatok svätého Vincenta
     • Sviatok svätého Vincenta

      28. 9. 2017

      27. septembra sme v našej škole oslávili sviatok nášho patróna - sv. Vincenta.

      Pri sv. omši vo farskom kostole sv. Ondreja sme ďakovali nášmu nebeskému Otcovi za dary a čnosti, ktorými obdaril sv. Vincenta. Po svätej omši sa žiaci presunuli do školy, kde ich čakali rôzne aktivity: vypracovanie listu o sv. Vincentovi, priraďovačka z litánií o sv. Vincentovi, tvorba plagátov a aj sladká odmena - pre žiakov z I. stupňa cukrová vata.

      Svätý Vincent, prosím Ťa, aby si aj naďalej ochraňoval a bdel nad našou školou.

       

    • Erasmus+ Cambridge
     • Erasmus+ Cambridge

      28. 9. 2017

       

      Program celoživotného vzdelávania Erazmus+ ponúka Teacher development profesionálne kurzy pre učiteľov angličtiny, ktoré sú zamerané na ich ďalší profesionálny rozvoj. Program umožňuje výber zo širokej ponuky kurzov pokrývajúcich všetky aspekty výučby od jazyka a metodológie po integrovanú výučbu. Konajú sa celoročne a sú organizované v rôznych mestách v Anglicku, Škótsku, Walese a Írsku. Sprostredkovanie študijného pobytu poskytuje vzdelávacia agentúra Cambridge Study v zastúpení pána Juraja Smolku, nadšenca štúdia v zahraničí. S jeho odbornou pomocou som si vybrala kurz Content and Language Integrated Learning - CLIL v Cambridge.

      Hlavným cieľom kurzu Content and Language Integrated Learning je predstaviť zaujímavé praktické nápady, ktoré je možné využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa: zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe, kľúčovú CLIL metodológiu, hodnotenie učebných materiálov, plánovanie hodín, zoraďovanie úloh podľa dôležitosti, grafické organizovanie práce, analyzovanie zložitosti úloh, rôzne druhy používania jazyka žiakmi, písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať, využívanie internetových zdrojom pre CLIL.

      Moje prvé dojmy boli veľmi pozitívne, krásne prostredie a ústretoví pracovníci. Všetci učitelia Bell Teacher Campus boli veľmi profesionálni a priateľskí. Najväčší rozdiel vo výučbe doma a v Anglicku je “interaction”. Učitelia vás zapoja do diania na každej hodine, čo robí vyučovanie oveľa aktívnejším. Vyučovací proces obohacoval široký výber workshopov, ktoré boli zamerané na zdokonaľovanie sa v gramatike, lexikológií a konverzácií. Naučila som sa veľa nových aktivít pre žiakov, ktoré môžem použiť na hodinách za pomoci dostupných prostriedkov a metód. Hlavne budem môcť žiakom opísať život v anglicky hovoriacej krajine z mojej vlastnej skúsenosti.

      Cambridge je veľmi historické a kosmopolitné mesto. Je známe vďaka svojej univerzite a výučbe angličtiny. Jedna z najlepších univerzít na svete so svojou skvostnou gotickou architektúrou robí Cambridge jedným z najkrajších miest, ktoré navštevuje i množstvo turistov.

      Bell Teacher Campus sídliaci v Homerton College, a University of Cambridge College má vynikajúcu reputáciu vďaka technickej vybavenosti a skúseným učiteľom. Je to medzinárodná škola s možnosťou spoznať sa s ľuďmi z celého sveta. Štúdium v Anglicku je skvelá príležitosť zažiť príjemnú priateľskú, veselú atmosféru a deliť sa aj o vlastné kreatívne spôsoby vyučovania anglického jazyka. Teším sa na využitie všetkých novonadobudnutých skúseností v rámci vyučovacieho procesu prostredníctvom hry a zábavy. Mgr. V. Úradníková

     • Návašteva v Mestskej knižnici v Ružomberku

      23. 9. 2017

      Dňa 19.09. 2017 sa žiaci 5. ročníka /v počte 37 žiakov/ zúčastnili návštevy do Mestskej knižnice v Ružomberku. Žiaci sa dozvedeli o procese vzniku knihy, ako aj niečo z histórie samotného písania. Pani knihovníčka predstavila žiakom rôzne oddelenia a výpožičný poriadok. I v knižnici treba vedieť, ako sa správať, a preto sme sa venovali aj tejto téme. Na záver sme si urobili prehliadku detského oddelenia.

    • KAŽDÝ KONTAKT S DROGOU JE TRESTNÝ
     • KAŽDÝ KONTAKT S DROGOU JE TRESTNÝ

      28. 9. 2017

      Takúto podstatnú informáciu sa naši siedmaci dozvedeli z úst  preventistky Okresného oddelenia Policajného zboru SR  Ing. Tkáčovej, ktorá  opäť zavítala v stredu 13. septembra..

                      Pre žiakov mala tentokrát pripravené informácie o legálnych aj nelegálnych drogách – o tom, aké účinky majú na ich organizmus, akým spôsobom sa ich závislí mladí ľudia snažia získať a čo im pri tejto – väčšinou trestnej činnosti, „hrozí“.

                      Spoločnými silami si vysvetlili odborné pojmy ako drogová trestná činnosť, majetková trestná činnosť, ublíženie na zdraví. Taktiež im objasnila pojmy z trestného zákona SR ako mladistvý, trestná činnosť, prečin a priestupok.

                      V druhej časti prednášky si mohli žiaci vyskúšať okuliare simulujúce  opitosť a účinky marihuany alebo tvrdých drog na organizmus.  V závere využila aj  protidrogový kufrík, pomocou ktorého mohli žiaci spoznať, v akej forme sa v bežnom živote môžu jednotlivé drogy vyskytovať, a tak sa ich môžu bezpečne vystríhať.

                      Žiaci odchádzali zo stretnutia s vedomím, že kontakt s drogou je nebezpečný nielen z hľadiska ohrozenia svojho zdravia, ale aj kvôli trestom, ktoré im hrozia v prípade, že sa u nich nájde akákoľvek legálna alebo nelegálna droga.

                                                     Život máme len jeden, je našou povinnosťou si ho chrániť.

     • Oznam

      16. 6. 2017
      Oznamujeme rodičom, že žiaci ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku sa stravujú v ŠJ - Školský internát Ružomberok. Prosíme všetkých záujemcov o stravovanie v šk. roku 2017/18, aby vyplnili a odovzdali prihlášku do ŠJ ešte       v mesiaci jún, aby si tak zabezpečili stravovanie hneď od začiatku septembra.

      Prihlášku nájdete na uvedenom linku - www.skolskyinternatrbk.sk/Oznamy/ - , alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v ŠJ.

    • Koncoročný výlet 7.A triedy
     • Koncoročný výlet 7.A triedy

      15. 6. 2017
          Tohtoročný koncoročný výlet triedy 7.A do Poľska sme si rozdelili na dve časti a to poznávaciu časť a zábavovú časť. V prvej časti sme navštívili mestečko Zakopané, konkrétne nádherný kostol Matky Božej Fatimskej, ktorý je známy vo svete pod názvom „ Poľská Fatima." Strávili sme tu  chvíľu na sv. omši v poľskom jazyku. Prešli sme sa aj centrom mestečka Zakopaného.

           Druhú časť nášho výletu sme strávili v Rabkolande v zábavnom parku v meste Rabka-Zdroj, kde sa rovnako ako deti, tak aj pani učiteľky vybláznili do sýtosti. Mali sme krásne zážitky.

    • Finalový zápas vo florbale
     • Finalový zápas vo florbale

      15. 6. 2017

      V pondelok 12.6.2017 sme odohrali finálový zápas vo florbale. Silnou vôľou a s Božou pomocou sme opäť získali 1. miesto a putovný pohár. Štefan Okál bol vyhlásený ako najlepší brankár, čo potvrdil aj pri nájazdoch - nepustil ani jeden gól. Všetkým športovcom gratulujeme a ďakujeme za snahu a pekný zápas.

    • Pos stopách sv. Martina
     • Pos stopách sv. Martina

      12. 6. 2017

       

      Učitelia a priatelia ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku ako aj rehoľné sestry z Kongregácie sv. Vincenta putovali po stopách sv. Martina do Maďarska spolu s duchovným otcom vdp. Michalom Pásztorom v dňoch 26. - až 28. mája 2017. Touto púťou si chceli uctiť, ale i pripomenúť život sv. Martina, patróna Spišskej diecézy. Navštívili Svätú horu sv. Martina v Panonhalme, kde je teraz benediktínsky kláštor, gymnázium a Bazilika sv. Martina. Navštívili mnohé mestá, ktoré sa spájajú so životom sv. Martina (napr. Szombathely, v ktorom sa podľa legendy sv. Martin narodil), ale i so životom uhorského kráľa sv. Štefana, jeho manželky sv. Gizely a syna Imricha. Pomodlili sa pri relikviári sv. Martina a pri pozostatkoch sv. Gizely. Na svätých omšiach vyprosovali požehnanie nielen pre seba a svojich blízkych, ale aj pre celú Spišskú diecézu. Všetci pútnici si odniesli nezabudnuteľné zážitky, ktorými obohatili svoje vedomosti z histórie, ale predovšetkým pookriali duchovne, za čo pútnici vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať duchovnému otcovi i všetkým organizátorom tejto púte.

      Autorka článku: Júlia Štadlerová

    • "Zober loptu a nie drogy"
     • "Zober loptu a nie drogy"

      8. 6. 2017

      7. júna sa na ZŠ Bystrická cesta konal 3. ročník projektu ,,Zober loptu, nie drogy.“ Účastníkmi boli žiaci a žiačky piatich ZŠ ( Dončova, Černová, Klačno, Bystrická cesta a ZŠ sv. Vincent.)Žiaci si zmerali svoje sily vo futbale, florbale, vybíjanej a streetballe. Naše žiačky získali 1. miesto v streetballe a žiaci 1. miesto vo florbale. Naša škola sa umiestnila v celkovom poradí na krásnom 2. mieste.

      Cieľom podujatia bolo hlavne zúčastniť sa a presvedčiť žiakov o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy!

    • Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat
     • Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat

      31. 5. 2017

      Posledný májový utorok bol skutočnou oslavou športu. Žiaci a žiačky základných škôl z celého Ružomberského okresu sa stretli na ZŠ Zarevúca, aby si zmerali svoje sily v kráľovnej športu – atletike. Počasie športu naozaj prialo, a tak rekordná účasť sľubovala naozaj napínavé a vyrovnané súboje vo všetkých disciplínach. Žiaci zo ZŠ Sv. Vincenta rozhodne neťahali za kratší koniec a v silnej konkurencii obsadili hneď niekoľko umiestnení na stupňoch víťazov.

                      Miloš Belko ovládol súťaž výškarov a obsadil 1. miesto. Laura Surová v dramatickom finále, pri ktorom tuhla krv v žilách súťaže výškarok, nakoniec zvíťazila a Pavol Naď nedal na najdlhšej trati 1000m  príležitosť súperom a rovnako zvíťazil vo výbornom výkone 3:03. Radosť nám urobili aj Veronika Macková 2. miestom v behu na 300m, Adrián Frič vo vrhu guľou taktiež za 2. miesto a Dominik Migra v skoku do diaľky za 3. miesto.  Hoc naši ostatní žiaci na pódiu pre najlepších nestáli, napriek tomu nesklamali a prezentovali sa výbornými výkonmi. Treba však rešpektovať aj silu a kvalitu našich súperov.

                      ZŠ Sv. Vincenta mala svoje zastúpenie aj v rozhodcovskom zbore. Hod kriketovou loptičkou si bez tradičnej rozhodkyne pani učiteľky Kordíkovej už ani nevieme predstaviť.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme k dosiahnutým výkonom a výsledkom.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

      31. 5. 2017

      16. máj 2017 bol slávnostným dňom na našej škole, oslavovali sme Deň matiek. Žiaci 1. stupňa pripravili pod vedením pani učiteliek pútavý a pestrý program, v ktorom sme pozorovali rozvíjajúce sa talenty našich žiakov. Začali členovia Folklórneho krúžku s lúčnymi hrami párov a žiaci nultého ročníka, ktorí si pripravili tanec myšiek a blahoželania pre mamičky. Prváci si uctili Pannu Máriu nežným baletom, pokračovali básničkami pre mamičky a tancom s anglickou pesničkou. Druháci predviedli básničky, pesničky a pásmo o jarnej lúke. Tretiaci zatancovali brontosaurí tanec. Štvrtáci sa predstavili pásmom básní a moderným tancom.

    • Krajské kolo vo florbale žiakov základných škôl
     • Krajské kolo vo florbale žiakov základných škôl

      31. 5. 2017

      Jedným z vrcholov športových súťaží pre žiakov našej školy bolo krajské kolo vo florbale žiakov základných škôl. Našim žiakom sa podarilo vyhrať v silnej konkurencii okresu Ružomberok, čo už samé o sebe bolo veľkým úspechom, ale túžili zabojovať aj o majstrovstvá Slovenska, na ktoré postupoval práve víťaz krajského kola. Celý turnaj sa vyznačoval vysokou kvalitou a vyrovnanosťou všetkých zápasov a postúpiť mohlo prakticky každé družstvo. Naše družstvo napokon prehralo jediný zápas s vysoko disponovanými hráčmi zo ZŠ z Martina, ktorej žiaci pôsobia v športovej hokejovej triede. Napriek tomu bol zápas veľmi vyrovnaný, ale napokon sa preklopil na stranu nášho súpera, ktorý postúpil bez straty jediného bodu z prvého miesta. Našim žiakom treba zložiť poklonu a poďakovať za výkony, ktorými sa počas celej postupovej súťaže prezentovali a vzorne reprezentovali ZŠ Sv. Vincenta. Veľkým pozitívom je začlenenie mladších spolužiakov, ktorí sa medzi staršími harcovníkmi rozhodne nestratili, naopak boli plnohodnotnými členmi tímu a pričinili sa o spoločný úspech. Marek Žačok, Patrik Ondrík dokázali, že sa na nich v budúcnosti môžeme spoľahnúť.

      Výsledok: 1. miesto ZŠ Martin, 2. miesto ZŠ Sv. Vincenta - Ružomberok                                                           3. miesto ZŠ Čadca, 4. miesto ZŠ Dolný Kubín, 5. miesto ZŠ Čadca

     • Liptovské múzeum

      6. 5. 2017

      Tretiaci  z našej školy si v stredu a vo štvrtok vyrobili  a vyzdobili krásne gratulačné knihy v Liptovskom múzeu    v Ružomberku.Na budúci týždeň budeme zo studeného porcelánu pre mamičky vyrábať netradičné korále a náhrdelníky či iné ozdoby a zo špagátu vyrobíme zaujímavé dózičky a vázy.

     • Záchranárske súťaže

      5. 5. 2017

      V nie veľmi prajnom počasí sa tento uskutočnili hneď dve záchranárske súťaže.

      Ako je už našim zvykom, dňa 3. mája sme sa zapojili do zdravotníckej súťaže mladých záchranárov. Družstvo v zložení Karin Jeleníková, Emília Gejdošová, Ella Kollárová, Alžbeta Lukáčová a Martina Paliderová tentokrát skončilo na výbornom 2. mieste!!! Svoje kvality predviedli na 3 stanovištiach, kde si s ostatnými družstvami postupne zmerali sily vo vedomostnom kvíze, predvedení kardiopulmonárnej resuscitácie a pri ošetrovaní poranených.

      Srdečne gratulujeme!!!

      Naši deviataci si po prvý krát trúfli aj na ťažkú Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaží sa vždy v 6. kategóriách. Družstvá postupne absolvujú stanovištia: vedomostný kvíz, orientácia v prírode, civilná obrana, hasenie malých požiarov, streľba zo vzduchovky a ošetrovanie poranení. Družstvo tvorili vždy dvaja chlapci a dve dievčatá. Našu školu reprezentovali Lívia Janteková, Amy Králiková, Miloš Belko a Peter Gerát. V silnej konkurencii nakoniec obsadili pekné 6. miesto.

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

      31. 5. 2017

      V Kine Kultúra v Ružomberku sa 4. mája 2017 stretli milovníci ľudovej piesne na 27. ročníku okresného kola v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Terézia Kostilniková z 2.B, Alžbeta Lukáčová z 5. A a Tomáš Gašpar z 8.A. Žiaci spievali jednu pieseň bez sprievodu hudobného nástroja a jednu so sprievodom akordeónu. Všetci predviedli na javisku precítený pekný spevácky výkon. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

       

     • Deň otvorených dverí

      4. 5. 2017

      V stredu 3. mája 2017 sa žiaci nultého ročníka a 1. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí u ružomberských hasičov. Milý pán hasič nás previedol po hasičskej zbrojnici, ukázal nám hasičskú výstroj, ochranné odevy a inú techniku. Nahliadli sme do hasičského auta a predstavovali sme si, že sme hasiči a to najmä vtedy, keď sme uhasili skutočný oheň hasiacimi prístrojmi. Bolo to poučné i zábavné a za príjemné chvíle ružomberským hasičom ďakujeme.

    • Noc čítania Biblie
     • Noc čítania Biblie

      30. 4. 2017

      Naša škola sa už po 6.krát zapojila do úžasnej akcie NOC ČÍTANIA BIBLIE, ktorá sa uskutočnila 28. - 29. apríla 2017. Zapojilo sa do nej 72 žiakov, pre ktorých pani učiteľky - J. Gabúlová, M. Domiterová, E. Kenderová, B. Gazdová, D. Černinská a sr Belarmína pripravili veľmi bohatý program. Pri technickom zabezpečení, prípravy pohostenia, fotenia a dekorácií pomocnú ruku podali. p.riaditeľka - sr. Angela, pán školník - J. Bajči, Katka Hradská, sr. Dagmar, sr. Karmela a za fotenie vďačíme Janke Taščicovej. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať za ich čas, ochotu a otvorené srdce :)

      Noc čítania Biblie sme začali o 15 hodine Korunkou Božieho milosrdenstva. Nasledovala scénka, ktorú si pre účastníkov Noci čítania Biblie pripravili dve deviatačky: Beáta Húšťavová a Nikola Firicová.

      Žiaci sa rozdelili do skupín - podľa ročníkov ( 1. - 4.) a odišli do tried, kde mali pre nich p.učiteľky pripravené čítanie podobenstiev, následne výrobu darčekov a nácvik bibliodrámy. Tesne pre 17 hodinou bolo pohostenie - postarali sa oň rodičia žiakov a škola, na ktorom si ich ratolesti veľmi pochutili. Následne sme sa odobrali do triedy, kde nám žiaci odprezentovali scénky, ktoré si pripravili a šli sme spoločne na svätú omšu do farského kostola. Po svätej omši v škole pokračoval program pre žiakov 4.- 7.ročníka. Títo žiaci v škole nocovali. Po rozdelení do šiestich skupín sa žiaci s p.učiteľkami odobrali do určených tried, kde bolo spoločné agapé - delenie sa s tým, čo si kto priniesol a oboznámenie sa s progranom. O pol deviatej sme sa opäť všetci zišli v 9.A triede, kde sme čakali na živý vstup s rádiom Lumen. Potom nasledovalo šesť stanovíšť, ktoré museli žiaci absolvovať. Skoro pri každom stanoviští získali body za vykonanie úlohy, ktoré sa im zapisovali na súťažnú listinu ( prepisovanie evanjelia podľa Matúša; hádaj na koho, na čo myslím - uhadnutie postavy z Mt; potriediť skutky telesného a duchovného milosrdenstva; podľa súradníc nájsť vo SP daný text z Mt; jedna disciplína bola na počítači z puzzl  poskladať obrázok - výsledný obraz - sv. Matúš a šifrovačka - z nej poskladať správnu odpoveď). Tesne pred pol nocou sme začali pri baterkách čítať Mt evanjelium a vždy jedna skupinka na základe súradníc hľadala poklad po škole. Keď všetci žiaci našli ukrytý poklad, odobrali sme sa do kaplnky, kde sme krátkou modlitbou poďakovali za krásny priebeh Noci čítania Biblie a žiaci sa odobrali na odpočinok.

      Ranný program: budíček 7.15; 7.45 - raňajky; 8.15 - vyhodnotenie a odovzdanie cien. Každý žiak dostal záložku - pamiatku, že sa zúčastnil Noci čítania BIblie; keks, biblickú nálepku/biblickú magnetku a víťazí - pero/ceruzu s biblickým citátom.

      Veríme, že žiaci si odniesli domov len tie najkrajšie a najmilšie zážitky a že sa im Noc čítania Biblie páčila.

      Viac fotiek si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum/šk.rok 2016/2017 - Noc čítania Biblie

      alebo na školskom fb: https://www.facebook.com/zs.vincent.3?pnref=story

       

    • Slávik Slovenska 2017 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2017 - školské kolo

      30. 4. 2017

      Milovníci ľudovej piesne sa zišli na školskom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik 2017. Žiaci si pripravili svoju obľúbenú pieseň a zaspievali ju bez sprievodu hudobného nástroja. Spev bol veľmi pekný a porota vybrala víťazov v I. a II. kategórii. V I. kategórii zvíťazila Sofia Kováčiková z 2. A, na 2. mieste sa umiestnila Terézia Kostilniková z 2. B, na 3. mieste Lea Kuzmanová z 3. A.
      V II. kategórii zvíťazila Alžbeta Lukáčová z 5. A, na 2. mieste sa umiestnila Emília Gejdošová z 5. A, na 3. mieste Andrej Kostilnik zo 4. B. Víťazom srdečne blahoželáme.

    • ,,Básničkovo alebo ... trocha poézie "
     • ,,Básničkovo alebo ... trocha poézie "

      25. 4. 2017

      25.4. 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 2.ročníka okresnej súťaže v tvorbe básni ,,Básničkovo alebo... trocha poézie " Do súťaže sa zapojili aj žiacky našej školy a získali krásne umiestnenia.     V III.kategorii 1.miesto Kamila Kabelíková, 2.miesto Mária Knapíková a cenu poroty získala Patrícia Culková.
      Dievčatám srdečne blahoželáme!

    • Úspech nášho tímu na Diecéznom volejbalovom turnaji zamestnancov a priateľov CŠ
     • Úspech nášho tímu na Diecéznom volejbalovom turnaji zamestnancov a priateľov CŠ

      25. 4. 2017
      Aj tento rok sme sa s chuťou pripravovali a čakali pozvánku na volejbalový turnaj cirkevných škôl, ktorý vyhlasuje Spišská diecéza a má už bohatú históriu. Tento rok sa organizácie zhostila ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, kde sa počas dvoch dní (21.-22. apríla) stretlo 7 škôl, aby si zmerali sily, vymenili skúsenosti a zároveň utužili priateľstvá. Účastníci turnaja (domáca ZŠ+ družstvá z Levoče, zo Starej Ľubovne, Trstenej, Tvrdošína a 2 ružomberské družstvá - KU a sv. Vincenta) sa po príchode ubytovali v "apartmánoch" školy - v triedach na zem rozložili karimatky - tí šikovnejší aj žinenky, rozbalili spacáky, potom prezliecť a nástup na otvárací ceremoniál. Po ňom nasledovalo rozlosovanie do 2 skupín, samozrejme, vyžrebovala som "skupinu smrti"- 3 najsilnejšie družstvá, ktoré pravidelne turnaj vyhrávajú, a to KU Ružomberok, ZŠ Trstená a my; 
      v druhej, štvorčlennej skupine bojovala domáca ZŠ sv. Kríža Kežmarok, Levoča, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín a St. Ľubovňa; z každej skupiny postupovali do sobotňajších bojov 2 družstvá. Naša skupina sa premiestnila do telocvične na druhý koniec mesta a začali boje o postup zo skupiny. Všetky zápas boli vzácne vyrovnané, o postupe rozhodli až tretie, skrátené sety, ktoré nás posunuli na 1.miesto, z druhého postúpila KU RK. V 1. skupine si vybojovali postup ZŠ Tvrdošín a z druhej priečky domáce družstvo, takže naša taktika bola jasná : v semifinále poraziť Kežmarok a vo finále si zmerať sily s Tvrdošínom, ktorý nás vlani porazil. Večer nás domáci bohato i chutne pohostili, pri hudbe a za sprievodu nášho harmonikára Romana sme si zaspievali, zatancovali, poniektorí stihli aj stolnotenisové aktivity, no po zábave bol čas na odpočinok a nazbieranie síl na sobotné boje. Po raňajkách proti sebe nastúpili KU RK - Tvrdošín ktorý zvíťazil, my sme hrali víťazne s Kežmarkom, takže v zápase o 3. miesto sa stretli Kežmarok s KU - tá zvíťazila a zaradila sa na 3. miesto. My sme už tradične odohrali trojsetový zápas proti Tvrdošínu, v ktorom sa prejavila sila nášho kolektívu, psychická pohoda a tiež podpora "našich" z KU, čo nám prinieslo víťazstvo a po prvýkrát sme sa na tomto turnaji ocitli na 1. priečke. Z rúk riaditeľa školy Pavla Krajčiho,Pead Dr., sme si prevzali víťazný i putovný krištáľový pohár. Srdečne ďakujem svojim priateľom a kolegom (M. Domiterová, M. Rydlo, R. Janovec, P. Páterek a P. Klein ) za úžasné športové výkony, pocity šťastia, pohody a radosti, ktoré nás sprevádzali počas celého turnaja. Ako víťazovi nám prináleží organizácia budúcoročného diecézneho volejbalového turnaja spolu s KU, kde by sme chceli pokračovať v našich predsavzatiach i úspechoch.
      Výsledok :
      1. miesto ZŠ sv. Vincenta Ružomberok
      2. miesto ZŠ Tvrdošín
      3. KU Ružomberok  
       
      Spracovala. Ľubica Kordíková
    • Veľkonočná scénka pri svätej omši
     • Veľkonočná scénka pri svätej omši

      25. 4. 2017

      Na sviatok sv. Mareka - evanjelistu naši štvrtáci v rámci kázne zahrali scénku o radostnej správe: JEŽIŠ ŽIJE!!!
      Ďakujeme účinkujúcim a hudobnému doprovodu počas celej svätej omše.

    • Naši gymnasti úspešní v OK gymnastického štvorboja ZŠ
     • Naši gymnasti úspešní v OK gymnastického štvorboja ZŠ

      20. 4. 2017
      ZŠ Zarevúca bola i v tomto roku organizátorom okresného kola v gymnastickom štvorboji, ktoré sa konalo 12. apríla za účasti 9 ZŠ. Pre veľký počet pretekárov (71 dievčat, 47 chlapcov) bola súťaž rozdelená do 2 blokov - dedinské školy súťažili dopoludnia, ružomberské školy odpoludnia. Súťažili tu 5-členné družstvá dievčat a chlapcov v troch vekových kategóriách, každý pretekár sa prezentoval cvičením na 4 náradiach - zostavy z akrobacie, na hrazde, preskok a lavička (dievčatá), chlapci  A beh, chlapci B šplh na tyči. Našu školu reprezentovali 2 dievčenské a 2 chlapčenské družstvá v kategórii A (1.- 3. roč.) i v kategórii B (4.- roč.). 
      I napriek veľkým bojom a výborným výkonom - hlavne dievčat B a chlapcov A, B kategórie - sa  našim cvičencom nepodarilo stáť na najvyššom stupni víťazov, napokon tieto 3 družstvá skončili na peknom 2. mieste, najmladšie dievčatá obsadili 4. priečku, ku ktorej nám "dopomohla" i neprítomnosť nádejnej prváčky V. Nemčekovej (ochorela). Zvlášť chcem vyzdvihnúť a pochváliť výkon Erika Iváka, ktorý ziskom 43, 10 bodov obsadil 1. miesto v súťaži jednotlivcov a stal sa majstrom okresu. 
      Ku krásnemu umiestneniu a skvelej reprezentácii všetkým pretekárom srdečne gratulujeme, ďakujeme a želáme ďalšie úspechy v tomto krásnom športe.
       
      Výsledky našich družstiev a umiestnenie najlepších jednotlivcov ( do 10. miesta)
      A dievčatá : 4. miesto,  25 pretekárok, najlepšie umiestnenie: 8.T. Kostilníková, 10. S. Palušáková
      B dievčatá : 2. miesto,  37 pretekárok, najlepšie :3. K. Jeleníková, 4. P. Palušáková, 10. M. Gočová
      A chlapci   : 2. miesto,  15 pretekárov, najlepší :5. T. Karoľ, 6. T. Martiška, 7. F. Goč
      B chlapci   : 2. miesto,  15 pretekárov, najlepší : 1. miesto E. Ivák, 6. S. Brišák, 8. Š. Hadač, 10. A. Brišák
    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

      6. 4. 2017

      Dňa 3. a 4. apríla 2017 sa v našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1.ročníka. Zapísaných máme 44 žiakov. Svoju prvú skúšku v škole majú za sebou. Tešíme sa na všetkých v novom školskom roku.

    • Testovanie 9 - 2017
     • Testovanie 9 - 2017

      4. 4. 2017

      Dňa 5. apríla 2017 sa uskutoční testovanie žiakov deviatého ročníka.

      Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať v tento deň riaditeľské voľno.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      2. 4. 2017

      Dňa 15. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže - Pytagoriáda. Do okresného kola  z našej školy postúpili viacerí žiaci. Najvýraznejší úspech dosiahol Tomáš Brček (8.B), ktorý obsadil 1. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme.

    • NAŠI ASTRONÓMOVIA AJ TENTO ROK VÍŤAZNE!!!
     • NAŠI ASTRONÓMOVIA AJ TENTO ROK VÍŤAZNE!!!

      31. 3. 2017

      Po roku sa dnes (31.3.) na ZŠ Bystrická opäť stretli milovníci hviezd, aby si zmerali sily v okresnom kole ASTRONOMICKEJ OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu osvedčenú dvojicu(ktorá postúpila do vyššej kategórie) v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA tento rok doplnil v 1. kategórii ŠIMON HADAČ. A pripojil sa hneď veľmi úspešne. V 1. kategórii ŠIMON nakoniec obsadil 2. miesto. V 2. kategórii si chlapci vymenili vlaňajšie poradie, takže víťazom sa stal DAMIÁNADRIAN skončil na 2. mieste v jeho tesnom „závese“ .

      Všetkým trom nádejným astronómom blahoželáme a prajeme im čo najlepšie umiestnenie aj v krajskom kole!!!

       

    • SKVELÉ UMIESTNENIE AJ V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY!!!
     • SKVELÉ UMIESTNENIE AJ V KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY!!!

      30. 3. 2017

      Dňa 27. marca 2017 sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine konal už v poradí 9. ročník krajského kola Dejepisnej olympiády. Naše postupujúce dve žiačky opäť dokázali, že sa v „kráľovskej disciplíne“ vyznajú. V ťažkej konkurencii (spolu 60 súťažiacich) obstáli na výbornú! PATRÍCIA CULKOVÁ v kategórii C (9. ročník) získala NÁDHERNÉ  3. miesto!!! MIRIAM NEMEŠOVÁ v kategórii E (7. ročník) obsadila VEĽMI PEKNÉ 5. miesto!!! Srdečne BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy.

    • Kvalifikácia do krajského kola chlapcov a dievčat vo florbale
     • Kvalifikácia do krajského kola chlapcov a dievčat vo florbale

      23. 3. 2017

      V piatok 17.3. víťazné družstva z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok zabojovali o postup do krajského kola vo florbale. ZŠ Sv. Vincenta opäť potvrdila svoju dominanciu v tomto športe a v okrese nedala šancu žiadnej škole tak v kategórii dievčat ako aj chlapcov. Väčšiu radosť nám urobili naši žiaci, ktorí si hladko poradili s chlapcami z okresu Liptovský Mikuláš a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v priebehu mája v Trstenej.  Dievčatá žiaľ také úspešné neboli a svoj zápase s veľmi kvalitnými súperkami prehrali a z postupovej súťaže vypadli. Zanechali za sebou však veľmi dobrý dojem a patrí im naše uznanie. Chlapcom budeme držať palce nech krajské kolo pre nich je konečnou zastávkou.

      Výsledok:

      ZŠ Sv. Vincenta (chlapci) – postup do krajského kola vo florbale (máj 2017 – Trstená)

      ZŠ Sv. Vincenta (dievčata) – vypadli z postupovej súťaže vo florbale

    • Okresné kolo vo volejbale dievčat
     • Okresné kolo vo volejbale dievčat

      23. 3. 2017

      22. marca 2017 štyri najlepšie školy z Ružomberského okresu si zmerali sily v telocvični na ZŠ Bystrická cesta. Turnaj sa niesol v znamení obrovskej vyrovnanosti zúčastnených družstiev  a o postupujúcom nakoniec rozhodol jediný set. Žiačky našej školy doplatili na úzkosť kádra a v rozhodujúcom zápase so ZŠ Ľubochňa po vyhratom prvom sete ďalšie dva nezvládli a prehrali 1:2 na sety, keď viaceré hráčky trápili zranenia a dohrávali so sebazaprením, za čo im patrí rešpekt a poklona. Napriek počiatočnému sklamaniu z nepostupovej pozície, je 2. miesto z pomedzi 14 škôl pekným výsledkom.

      Výsledok:  1. miesto ZŠ Ľubochňa; 2. miesto ZŠ Sv. Vincenta; 3. miesto ZŠ ZŠ Zarevúca;  4. miesto ZŠ ZŠ Liptovská osada

    • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
     • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      23. 3. 2017
      "Zápas o pravé hodnoty" - spoločná téma Biblickej olympiády.
      21. marca 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku dekanátne kolo BO. Naši žiaci - Samuela Peterec z 5.B, Tereza Kuželová z 5.B a Veronika Petercová z 8.B skončili na stupni víťazov. Získali krásne tretie miesto. Srdečne im blahoželáme!
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      17. 3. 2017

      Dňa 6. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 1. kategória. Žiaci si pripravili pekné ukážky z detskej literatúry, ktoré nám predniesli. Atmosféra bola veľmi príjemná aj humorná, nakoľko  niektorí súťažiaci podali perfektné výkony. Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok

    • Konzultačný deň
     • Konzultačný deň

      17. 5. 2017

      V pondelok 20. marca 2017 od 14.00 hod. sa v našej škole uskutoční konzultačný deň. Srdečne Vás pozývame.

     • VII. ročník J. Ondečku v športovej gymnastike jednotlivcov

      5. 3. 2017
      Prvý deň jarných prázdnin - 27. februára - 20 členovia našich gymnastických krúžkov neprázdninovali, ale merali si sily s ostatnými gymnastami Liptova a Oravy. Bola to previerka natrénovaných zručností na blížiace sa okresné kolo v gymnastickom štvorboji družstiev, ktoré nás čaká 12. apríla. V silnej konkurencii 114 pretekárov (kategórie A, B, C dievčatá, chlapci) sa naši gymnasti/tky opäť nestratili, veď traja z našich stáli i na stupni víťazov. Zbierka medailí by bola isto bohatšia, nebyť nemoci Erika Iváka a tiež trom "smolným" štvrtým miestam. Napriek tomu účastníci našej školy skvelo reprezentovali školu i seba, preto im ďakujeme, srdečne gratulujeme a v OK prajeme aj viac športového šťastia.
      Výsledky:
      Kat. A chlapci:    1. miesto Filip GOČ, 3. Tobiáš Karoľ, 4. Teodor Martiška  (10 pretekárov)
      Kat. A dievčatá.: 17. Terézia Kostlníková, 19. Sára Palušáková  (28 pretekárok)
       
      Kat. B chlapci.:   3. miesto Šimon Hadač, 4. Adam Brišák  (13 pretekárov)
      Kat. B dievčatá.: 4. Karin Jeleníková, 6. M. Gočová, 10. M. Drusková, 17. R. Kmeťová, 20. M. Paliderová (39 pretekárok).
    • Návšteva z "INDIE"
     • Návšteva z "INDIE"

      6. 3. 2017

      Posledný deň pred prázdninami k nám do 7. A na hodinu geografie zavítala zaujímavá návšteva.

      Naša bývalá žiačka Betka Bebjaková sa s nami prišla podeliť o zážitky, ktoré získala na tradičnej indickej svadbe, na ktorú bola pozvaná. Dozvedeli sme sa nielen  veľa zaujímavostí o zvykoch Indov, ale mali sme možnosť vidieť aj množstvo fotografií a videí, ktoré zachytávali pravú atmosféru indických uličiek, chrámov a reštaurácií. Žiakov však najviac zaujímala samotná Betka, pretože na svoje rozprávanie sa „vystrojila“ ako na svadbu – prišla oblečená do krásneho slávnostného sárí.

      Geografia nám ubehla veľmi rýchlo. Všetci by sme určite radi počúvali toto zaujímavé rozprávanie aj ďalšie hodiny. Ďakujeme za milú „indickú“ návštevu smiley

    • Kvalifikácia do okresného kola žiakov vo volejbale
     • Kvalifikácia do okresného kola žiakov vo volejbale

      24. 2. 2017

      Poslednou kolektívnou postupovou súťažou do ktorej sa ZŠ Sv. Vincenta zapojila bol volejbal chlapcov. Organizácia volejbalu je už tradičnou doménou ZŠ Sv. Vincenta a inak to nebolo ani tento rok. V našej kvalifikačnej skupine sa okrem nás predstavili aj žiaci zo ZŠ Klačno a ZŠ Ľubochňa. Všetci účastníci sú tradične veľmi silní v každej športovej súťaži a preto favorit nebol dopredu jasný a očakával sa vyrovnaný priebeh. Už prvý zápas naznačil, že súperi prišli naozaj výborne pripravení a ZŠ Ľubochňa si poradila so ZŠ Klačno po vyrovnanom priebehu 2:0 na sety. Naši chlapci následne podľahli žiakom zo ZŠ Ľubochňa 2:0 na sety a v poslednom stretnutí sa stretli so žiakmi zo ZŠ Klačno. Najlepší zápas kvalifikácie sa rozhodoval až v záverečnom tajbrejku, v ktorom mali viac šťastia žiaci zo ZŠ Klačno a porazili nás 2:1 na sety. Športovo treba uznať výborný výkon našich súperov a pogratulovať im nielen k úspechu, ale aj k predvedenej hre. Určite nebudú v ďalších kolách len do počtu. Najviac mrzí absencia ohláseného účastníka zo ZŠ Zarevúca, ktorý sa z nezistených príčin kvalifikácie nezúčastnil.

    • Literárne dopoludnie s deviatakmi
     • Literárne dopoludnie s deviatakmi

      21. 2. 2017

      Dnešné /21.2.2017/ literárne dopoludnie sme s našimi deviatakmi venovali návšteve Pamätného domu Martina Kukučína v Jasenovej, v ktorom sa narodil tento významný predstaviteľ slovenskej realistickej literatúry. Druhou našou zastávkou bolo Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Táto expozícia nám priblížila životné osudy, dielo i duchovný odkaz tohto národného spisovateľa. Našu exkurziu sme uzavreli prehliadkou Čaplovičovej knižnice, ktorá patrí k najcennejším historickým knižniciam na Slovensku.

      Naše poznávanie sme zdokumentovali aj fotografiami, ktoré nám budú pripomínať spoločne prežité príjemné chvíle.

    • Kvalifikácia do okresného kola žiačok vo volejbale
     • Kvalifikácia do okresného kola žiačok vo volejbale

      15. 2. 2017

      14. februára sme na ZŠ Sv. Vincenta už tradične organizovali kvalifikáciu do okresného kola vo volejbale dievčat. Privítali sme žiačky zo základných škôl v Liptovskej Teplej a Klačna. Naše žiačky zúročili poctivú prípravu a v turnaji jasne dominovali, keď v prvom zápase jasne zdolali baby z Liptovskej Teplej 3:0 na sety a v druhom zápase v ktorom dostali priestor aj dievčatá z lavičky prevalcovali žiačky z Klačna rovnako 3:0 na sety. Špeciálne uznanie si zaslúži naša žiačka Zuzana Kameníková, ktorá po účasti na okresnom kole dejepisnej olympiády neváhala, prišla a bola výraznou oporou nášho víťazného družstva. Držíme babám palce nech sa im rovnako darí aj na konci marca v okresnom kole.

      Výsledok:

      1. miesto ZŠ SV. VINCENTA RUŽOMBEROK, 2. miesto ZŠ Klačno, 3. miesto ZŠ Liptovská Teplá

    • Kvalifikácia do okresného kola žiakov v basketbale
     • Kvalifikácia do okresného kola žiakov v basketbale

      15. 2. 2017

      V piatok 10. februára sa konalo okresné kolo v basketbale žiakov, ktorého sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Sv. Vincenta. Turnaj bol poznačený veľkou bojovnosťou, ale najmä veľmi nervóznym priebehom. Ani naši žiaci si v kľúčových situáciách nedokázali udržať chladnú hlavu za čo v konečnom dôsledku pykali v poslednom zápase, ktorý nakoniec prehrali rozdielom jediného bodu 8:7 a obsadili konečné druhé miesto za postupujúcou školou zo ZŠ Zarevúca.

      Výsledok:   2. miesto ZŠ Sv. Vincenta                    

       

    • 9. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády opäť úspešný!!!
     • 9. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády opäť úspešný!!!

      21. 2. 2017

      V dňoch od 5. do  9. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zo všetkých súťažiacich (15 žiakov) postúpilo do okresného (obvodného) kola osem žiakov. Následne 14. februára 2017 sa títo žiaci zúčastnili spomínaného okresného (obvodného) kola dejepisnej olympiády so zameraním na obdobie stredoveku (Uhorsko za vlády Anjouovcov) a novoveku (Storočie osvietenstva a rozumu v národných dejinách). Hoci viacerých "zmohla" choroba a v kategórii D sme nemali žiadnych súťažiacich, predsa len naši žiaci opäť bodovali a dokázali, že histórii právom patrí označenie "kráľovská disciplína". V kategórii F, kde sme mali najmladších žiakov s tesným odstupom uniklo tretie miesto LENKE LOFAJOVEJ a skončila na peknom 4. mieste. V ďalšej kategórii E nenašla svojho premožiteľa MIRIAM NEMEŠOVÁ a obsadila nádherné 1. miesto, čím postúpila do krajského kola. V kategórii C, ktorú zastrešili najstarší žiaci, tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku sa opätovne na stupeň víťazov postavila PATRÍCIA CULKOVÁ a skončila na peknom 2. mieste. Rovnako ako vlani aj tento rok postúpila na krajské kolo. V dejepisnej olympiáde nás ešte reprezentovali Tadeáš Salva, Barborka Stanická a Zuzka Kameníková. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme! Dňa 27. marca 2017 nás budú reprezentovať v krajskom kole na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, kde im všetci držíme palce! 

    • Okresné kolo geografickej olympiády
     • Okresné kolo geografickej olympiády

      14. 2. 2017

       

      Dňa 7. 2. sa 10 našich žiakov rozdelených do troch kategórií zúčastnilo okresného kola Geografickej olympiády a opäť sme dokázali, že máme veľmi nadaných a  úspešných mladých geografov.

      V najmladšej G kategórii súťažil najväčší počet našich zástupcov – až šesť žiakov. Nakoniec sme obsadili takmer všetky stupne víťazov. SAMKO PETEREC obsadil 2. miesto, JAKUB CULKA 3. miesto a hneď za nimi na 4. mieste skončila BARBORKA DUBOVCOVÁ.

      Druhá F kategória, ktorá je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka, sa javila ako najnáročnejšia. Síce nás reprezentovala len jedna žiačka - MIRIAM NEMEŠOVÁ, no o to viac nás teší, že práve ona sa stala víťazkou kategórie a priamo postúpila do krajského kola.

      E kategórii súťažili traja súťažiaci. V konkurencii žiakov 8. a 9. ročníka najlepšie obstál TOMÁŠ BRČEK, ktorý obsadil celkové 4. miesto.

      Na súťaži nás reprezentovali aj Alžbeta Lukáčová, Emília Gejdošová a Šimon Hadač v G kategórii a Paťka Culková a Pavol Naď v E kategórii. Všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

    • KARNEVAL
     • KARNEVAL

      2. 2. 2017

      Vo štvrtok 2. 2. sa telocvičňa našej školy na chvíľu zmenila na fašiangovú  maškarádu.  Stretli sa tu víly, šašovia, kovboji, piráti, princezné, zvieratká a veľa ďalších nápaditých masiek. Prežili sme veselé popoludnie plné tanca, hier a zábavy. Zlatým klincom bola tombola s množstvom krásnych cien.

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

      2. 2. 2017

      Žiaci 6. 8. a 9.ročníka školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, do ktorej tento školský rok bolo zapojených 9384 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Žiaci si mali možnosť vybrať 2 súťažné témy. Najúspešnejší súťažiaci Anton Olos zo 6. A v téme Svetobežník, Juraj Záhorec v téme Tajomstvá prírody a Tomáš Brček z 8.B v téme Mozgolamy  obržali DIPLOM EXPERTA , ostatní žiaci boli odmenení účastníckym diplomom a malým darčekom. Súťažiacim gratulujeme!!!

    • Okresné kolo vo florbale žiakov
     • Okresné kolo vo florbale žiakov

      1. 2. 2017

      Ani nie týždeň po tom ako sa najlepšími florbalistkami v okrese Ružomberok stali hráčky zo ZŠ Sv. Vincenta sa o podobných úspech pokúsili aj chlapci z našej školy. Konkurencia bola skutočne vysoká a všetky družstvá boli pripravené pobiť sa o postup z prvého miesta. Žreb vytvoril dve trojčlenné skupiny. V tej Áčkovej sa okrem našich žiakov ocitli aj žiaci zo ZŠ Liptovská Teplá a ZŠ Zarevúca. Naši žiaci zvládli stretnutia v skupine bez inkasovaného gólu a jasne postúpili z prvého miesto do finálového súboja. Finálový duel bol skutočnou ozdobou celého turnaja. Stretli sa v ňom dve najlepšie družstvá a očakával sa vyhrotený súboj medzi žiakmi zo ZŠ Sv. Vincenta a žiakmi z GŠM. Žiaci GŠM boli vo finále síce aktívnejší, ale najmä vďaka výbornému výkonu brankára Štefana Okála gól vsietiť nedokázali. Naopak naši chlapci svoje šance premenili a zvíťazili 2:0 a celý turnaj vyhrali bez najmenšieho zaváhania a inkasovaného gólu a postúpili do kvalifikácie krajského kola.

                  Kvalifikácia do krajského kola bude v znamení ZŠ Sv Vincenta. Chlapci aj dievčatá v jeden deň zabojujú o postup do krajského kola a my všetci im budeme držať palce,  aj keď v našej škole bude v ten deň nezvykle veľa miesta.

      Výsledok:

      1. miesto ZŠ SV. VINCENTA RUŽOMBEROK

      2. miesto GŠM                                       

      3. miesto ZŠ Klačno

    • Okresné kolo vo florbale žiačok
     • Okresné kolo vo florbale žiačok

      26. 1. 2017

      Päť základných škôl z okresu Ružomberok sa stretlo v poslednú januárovú stredu na okresnom kole florbalu žiačok. Žiačky sv. Vincenta obhajovali prvé miesto a tak boli považované za najväčšie favoritky na postup do regionálneho kola, napriek tomu sa očakával veľmi vyrovnaný súboj a pozornosť a rešpekt vzbudzovali najmä žiačky z Gymnázia sv. Andreja a Likavky. Predpoklady sa naplnili do bodky a pred poslednými zápasmi mali 4 družstvá po 4 body a tak sa očakával boj doslova do poslednej minúty. V záverečnej lotérii mali najviac šťastia naše reprezentantky, keď v tesnom zápase zdolali žiačky z Liptovskej Teplej a obsadili 1. miesto. Zaslúžene postúpili do regionálneho kola vo florbale žiačok. Dievčatám patri veľká pochvala za excelentnú reprezentáciu našej školy tak po športovej, ale aj spoločenskej stránke, sme na ne hrdí a držíme palce v ďalších súbojoch.

      Výsledok:

      1. miesto ZŠ SV. VINCENTA RUŽOMBEROK

      2. miesto Gymnázium sv. Andreja Ružomberok                                                               

      3. ZŠ s MŠ Likavka

       

     • Kvalifikácia do okresného kola žiakov v basketbale

      26. 1. 2017

      Prezenčná listina kvalifikácie do okresného kola v basketbale žiakov sľuboval napínavý súboj odvekých rivalov a konkurentov zo ZŠ Klačno a ZŠ sv. Vincenta. Zápas, ktorý mal byť ozdobou kvalifikácie sa napokon nekonal, keďže sa žiaci zo ZŠ Klačno nedostavili a tak v jedinom zápase turnaja jasne dominovali hráči z našej základnej školy a jasne postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 16.2. 2017 a naši žiaci si iste budú musieť siahnuť hlbšie do svojich fyzických zásob. My im určite budeme držať palce.

      Výsledok:

      1. miesto ZŠ SV. VINCENTA RUŽOMBEROK

      2. miesto ZŠ s MŠ Likavka                   

      3. miesto ZŠ Klačno – nezúčastnilo sa

       

    • Basketbal žiačok ZŠ
     • Basketbal žiačok ZŠ

      19. 1. 2017

      17.1. 2017 ZŠ Sv. Vincenta už každoročne organizovala školskú športovú súťaž v basketbale dievčat, ktorá bola zároveň kvalifikáciou do okresného kola. Privítali sme žiačky zo ZŠ v Liptovských Sliačoch i basketbalistky zo ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Postupový kľúč bol neúprosný a do okresného kola postupovalo len najlepšie družstvo. Pri neúčasti našej zdravotne indisponovanej kľúčovej hráčky bol turnaj v jasnej réžii žiačok  zo ZŠ Bystrická cesta, ktoré poľahky ovládli oba zápasy a bez problémov naplnili úlohu hlavných favoritiek turnaja, nakoľko väčšina basketbal aktívne hráva. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným družstvám za výbornú prezentáciu športu a ducha fair-play.

    • Vianočný program
     • Vianočný program

      16. 1. 2017

      Pred vianočnými prázdninami nám žiaci druhého stupňa priblížili udalosti narodenia Ježiša prostredníctvom scénky, ktorú si nacvičili pre mladších spolužiakov na hodinách náboženstva. Deti z nultého, prvého, druhého, štvrtého a piateho ročníka si pripravili program plný básní, piesní, scénok a tancov. Žiaci z folklórneho krúžku nám predviedli vianočné zvyky a tradície z minulosti. Vianočným programom sme si pripomenuli veľkú Ježišovu lásku.

     • Konzultačný deň

      11. 1. 2017
      Konzultačný deň - Obrázok 1

      V pondelok 16. januára 2017 od 14.00 hod. sa v našej škole uskutoční konzultačný deň. Srdečne Vás pozývame.

      Zároveň pozývame rodičov deviatakov na stretnutie, ktoré sa uskutoční

      16. januára 2017 o 15.30 hod. v 9. A triede.

    • Ružomberská latka
     • Ružomberská latka

      21. 12. 2016

      Tradičná predvianočná nepostupová súťaž Ružomberská latka každým rokom získava na popularite a tento rok sa na nej zúčastnilo viac ako 60 pretekárov a pretekárok. ZŠ Sv. Vincenta samozrejme nemohla chýbať. V kategórii starších žiačok nenašla premožiteľku naša deviatačka Laura Surová, ktorá neohrozene zvíťazila dosiahnutým výkonom 145 cm a pokorila tým vlastné osobné maximum. Kategória starších žiakov už bola podstatne vyrovnanejšia a najlepší atléti by svojimi výkonmi potrápili aj najlepších súťažiacich učiteľov. Miloš Belko napokon obsadil výborné 2. miesto výkonom 150 cm.
      Veríme, že naši žiaci stúpajúci formu potvrdia aj na jar na postupovej súťaži v atletike a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy aj nad rámec školského vyučovania.

    • Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov ZŠ
     • Volejbalový turnaj pedagogických zamestnancov ZŠ

      21. 12. 2016

      Turnaj pedagogických zamestnancov základných škôl vo volejbale, je vždy veľmi prestížnou záležitosťou. Všetky školy sa na ňom chcú vždy ukázať v čo najlepšom svetle a v duchu fair-play zmerať si sily s kamarátmi a kolegami. Tento rok sa organizácie zhostila ZŠ Bystrická cesta a treba povedať, že im organizácia vyšla na výbornú tak po športovej ako aj po spoločenskej stránke.
      Na turnaji, ktorý mal veľmi dobrú športovú úroveň sa zúčastnilo 7 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po 4 a 3 družstvá. ZŠ Sv. Vincenta bola vyžrebovaná menej populárna trojčlenná skupina, ktorou sme v spoločnosti ZŠ Zarevúca a ZŠ Liptovská teplá prešli bez straty kytičky, jasne sme dominovali a obsadili prvé miesto. Neostávalo len čakať na víťaza druhej skupiny, ktorý mal byť naším súperom pre finálový duel. Tým sa napokon po tesnom priebehu stali učitelia zo a obhajcovia víťazstva zo ZŠ v Ľubochni a očakával sa vyrovnaný finálový duel. Očakávania sa však nenaplnili a vo finále sme jednoznačne dominovali, súpera prevalcovali po jasných dvoch setoch a prvýkrát sme sa tešili z víťazstva na tradičnom turnaji. Veľká poklona za výkon patrí najmä pani učiteľkám Koridíkovej a Domiterovej a v útoku nemýliacemu sa pánovi učiteľovi Rydlovi.
      Latku sme nastavili najvyššie a veríme, že ju v budúcnosti nepodlezieme.