• Profil školy

    •            Zriaďovateľom  Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta –Satmárok so sídlom vo Vrícku.

      Škola má 18 tried a 4 oddelenia ŠKD. V školskom roku 2019/2020 školu navštevuje 361 žiakov. Riaditeľkou školy je Mgr. Mária Brejková. V škole  pôsobí 6 prevádzkových zamestnancov a 32 pedagógov.

             Základným poslaním  našej školy je zabezpečiť pre žiakov kvalitnú výchovu a vzdelávanie v súlade s ich mravným a náboženským presvedčením. Cieľom kresťanskej výchovy je vychovať kresťanskú  osobnosť. Pri jej formovaní treba rešpektovať Bohom danú individualitu.

             Výchovno-vzdelávací proces školy sa snažíme budovať na vzájomnej dôvere a spolupráci medzi učiteľom a žiakom. Žiak má nadobudnúť presvedčenie, že učiteľ ho pripravuje na budúci život.

     Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov: anglického a nemeckého.  Pod vedením učiteľov sa žiaci zapájajú  do literárnych , výtvarných a športových súťaží, do olympiád  cudzích jazykov, v ktorých sme získali viaceré ocenenia.

     Špecifický charakter školy sa prejavuje prostredím, celostným chápaním výchovy, v previazanosti učebnej látky s kresťanskými princípmi , ktoré smerujú k harmonickému rozvoju žiaka.

     Obsah vyučovania je v súlade s učebnými  osnovami pre katolícke školy schválené MŠ SR. Zvýšenú pozornosť  venujeme prevencii drogovej závislosti,  kriminality a nežiadúcich javov dnešnej spoločnosti.  Zvláštnu starostlivosť venujeme žiakom zo sociálne znevýhodneného  prostredia  a žiakom z Detského domova v Ružomberku, ktorí navštevujú našu školu, žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

     K duchovnej formácii všetkých  žiakov okrem hodín náboženstva prispievajú: sv. omše v škol. kaplnke pravidelne každý týždeň (utorok 7.00), činnosť na podporu misií, príprava kultúrnych programov  z príležitosti rôznych cirkevných sviatkov, duchovno–poznávacie zájazdy,  adventné a pôstne zamyslenia v školskom rozhlase, duchovná obnova žiakov 5. - 9. ročníka.

     Ďakujeme Bohu za to, že požehnáva toto vincentínske  dielo a zároveň si vyprosujeme milosti pre našu ďalšiu prácu a dostatok kresťanských rodín, ktorí nám v dôvere zveria výchovu svojich detí.

      

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205