Navigácia

 • Smútok a zdesenie vystriedala nádej a radosť (Návšteva KT Osvienčim-Brezinka a Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove)

  Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne na Slovensku pripomíname 9. septembra. Tento deň nás nabáda, aby sme na chvíľu zastali, zamysleli sa a pripomenuli si hrôzy druhej svetovej vojny. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa opätovne vzmáha vlna rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbie voči iným národnostiam. Poučení slovami nositeľa Nobelovej ceny mieru Elieho Wiesela: „Svätou povinnosťou všetkých ľudí dobrej vôle je nezabúdať na minulosť.“,sa aj naši deviataci a ôsmaci dňa 16. februára zúčastnili poznávacej exkurzie Osvienčim – Krakov. Po necelých troch hodinách cesty autobusom sme zastavili neďaleko najväčšieho koncentračného tábora v období nacizmu – Osvienčim-Brezinka (Auschwitz I., II.). Mrazivé ráno, vynikajúci výklad lektorky s pútavými príbehmi očitých svedkov (napr. Haliny Birenbaumovej a i.), desivé miesta barakov, plynových komôr a ciel (v jednej z nich bol väznený aj poľský kňaz z Varšavy – sv. Maximilián Kolbe), zanechali v nás hlboké dojmy a nesmierny smútok. Naplnení súcitom sme sa pobrali ďalej. Po hodine a pol nás vítalo mesto Krakov. Našou v poradí druhou zastávkou bola návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Prežili sme tu nezabudnuteľné chvíle. Svätá omša v slovenskej kaplnke, prednáška o živote sv. Faustíny Kowalskej a korunka Božieho milosrdenstva boli pre nás duchovnou posilou a povzbudením, že žiadne zlo nad nami nemá moc, ak naplno dôverujeme Ježišovi. Povzbudení vierou a životom sr. Faustíny sme sa plní nezabudnuteľných zážitkov vrátili späť domov. Aj vďaka tejto exkurzii sme lepšie pochopili, že smútok a zdesenie, ktoré prináša nenávisť a zloba, môže vystriedať nádej a radosť z Božej lásky k nám.

 • EXPERT geniality show

  Žiaci 6.-9. ročníkov našej školy sa zapojili do vedomostnej celoslovenskej súťaže . V 11.ročníku súťaže sa o titul EXPERT uchádzalo viac ako 10 000 žiakov základných a stredných škôl. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a medzi najúspešnejších šiestakov patrili: Jakub Culka v téme Dejiny, udalosti, umenie , v téme Mozgolamy Šimon Hadač a Pavol Olos bol úspešný v témach Svetobežník a Dejiny, udalosti , umenie. Siedmakov výborne reprezentoval Anton Olos v téme Tajomstvá prírody. Tomáš Brček z deviateho ročníka zabodoval v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy. Titul TOP EXPERT získala najúspešnejšia žiačka z ôsmeho ročníka Miriam Nemešová v témach Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník. Ocenených žiakov sme odmenili diplomami a cenami, ktoré venovala Talentída, n.o. Ďakujeme všetkým účastníkom a úspešným žiakom srdečne gratulujeme.

 • KARNEVAL

  Sezóna karnevalov je v plnom prúde, a preto sme sa aj v našej telocvični zišli vo štvrtok 1. februára na školskom karnevale. Zavítali k nám princezné, princovia, draci, kuchárikovia, zdravotnícki pracovníci, šašovia a rôzne zvieratká. Po úvodnej promenáde masiek nasledovalo vyhodnotenie, kde sa nám zapáčili vlastnoručne vyrobené prezleky. Staršie žiačky pomáhali pri zaujímavých súťažiach, za ktoré mladší žiaci dostali sladkú odmenu. Pri rezkých pesničkách si žiaci zatancovali „metlový tanec“. Na chodbe sme si mohli nakresliť svoj obrázok na papierovú stenu. V závere karnevalu bola tombola a veľa žiakov získalo pekné ceny. Pre všetkých to bolo skvelo strávené popoludnie pri zábave so spolužiakmi.

 • Beseda s docentom Antonom Laučekom

  Dnes 29.1.2018 sa uskutočnila pre žiakov deviatych ročníkov beseda s pánom docentom Antonom Laučekom.Ružomberký spisovateľ, rodák z Černovej, svojimi vtipnými príbehmi pobavil našichdeviatakov. Predstavil im svoje knihy, z niektorých prečítal aj krátke poviedky. Zámeromautora bolo hlavne povedať žiakom, že čítať knihy je veľmi dôležité. Porozprával aj historkyz mladosti. Najviac žiakov zaujala a pobavila historka ,,ako sa opíjajú sliepky.“ V závere maližiaci priestor na otázky, na ktoré im pán decent A. Lauček s radosťou odpovedal.

 • Polročné prázdniny

  Oznamujeme rodičom, že 2. februára 2018 žiaci z dôvodu polročných prázdnin nepôjdu do školy.

 • ŠKOLSKÝ KARNEVAL

  Srdečne pozývame. Začnite si chystať masky :)

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční na našej škole v termíne od 9. - 10. apríla 2018.

  Bližšie informácie ohľadom zápisu poskytneme neskôr.

 • Konzultačný deň

  Oznamujeme Vám, že v pondelok 15. januára 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • Erasmus + Malta

  V novembri 2017 som mala tú česť zúčastniť sa jazykového kurzu na Malte, ktorý bol zameraný na získavanie nových metód vo výučbe anglického jazyka. Čas strávený na Malte je pre mňa osobne veľkým prínosom po odbornej,ale aj ľudskej stránke. Nové vyučovacie formy sú pre mňa ale aj žiakov, ktorí sú mi zverení zaujímavejšie a viac motivujú vo vyučovacom procese.

  Žiaci v dnešnej dobe nemajú celkovo záujem o učenie a pokladajú to za niečo , čo len „ musia“ robiť. Takže po mnohých zaujímavých metódach, ktoré som tam nadobudla, sa to budem snažiť čo najviac aplikovať v mojej praxi, aby mali žiaci k jazykom bližší vzťah.

  Čo sa týka krajiny, jej krásou som bola očarená, krásne a priezračné more, zdravý životný štýl v športe, ale aj v stravovaní a najmä srdeční ľudia. Po vyučovaní som mala možnosť navštíviť množstvo kultúrnych pamiatok, na ktoré je Malta veľmi bohatá. Zaujalo ma aj množstvo kostolov, ktorých je celkom 365, presne ako dní v roku. Takže som veľmi vďačná za tento kurz. Bol pre mňa obrovským obohatením po každej stránke... 

  PaedDr. Eva Kenderová

 • Erasmus + Malta

  V rámci projektu Erasmus + som sa v novembri zúčastnila kurzu na Malte. Kurz sa konal v prímorskom mestečku St. Paul´s Bay.

  Malta je katolíckou krajinou a stretla som sa tu s veľmi príjemnými, otvorenými a priateľskými ľuďmi. Návšteva jednotlivých miest mi tiež pomohla vytvoriť si obraz o krajine, ktorú som doposiaľ nepoznala, o   jej kultúrnom a historickom bohatstve. Milo ma prekvapili mnohé miesta, ktoré som navštívila napr. ( Valletta - hlavné mesto, Mosta, Rabat, Birkirkara, Marsaxlockk a Imdina).

  Kurz trval jeden týždeň a bol zameraný na Metodológiu a motiváciu žiakov druhého stupeňa základnej školy. Na kurze som získala  mnohé metodologické poznatky, ktoré môžem využiť pri vyučovaní a tiež motiváciu žiakov na hodinách anglického jazyka.

  Vďaka kurzu som si mohla vytvoriť priateľstvá s inými ľuďmi, ktorí ma obohatili svojou prítomnosťou na kurze.

  Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu. sr. Dagmar Drobňáková

 • eTwinning projekt - Výmena vianočných pohľadníc

  Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Program umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou je možné realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania.

  Žiaci 2. B sa tento rok zapojila do pekného eTwinning projektu, ktorého cieľom je výmena vianočných pohľadníc s rôznymi zahraničnými školami. Žiaci zo Slovenska, Francúzska, Poľska, Rumunska, Španielska a Portugalska si vymenia vlastnoručne vyrobené vianočné pohľadnice s vianočným vinšom v angličtine a v materinskom jazyku každej krajiny. Hlavným cieľom projektu je čiastočne poznať kultúru osláv vianočných sviatkov iných krajín, a to prostredníctvom vzájomnej výmeny vianočných pozdravov a  listov v angličtine, v ktorom každá škola opisuje vianočné zvyky a tradície svojej krajiny.

 • Metóda CLIL

  Metóda CLIL je v poslednom čase najpreferovanejšou metódou výučby žiakov nielen na bilingválnych školách, ale aj v základných školách. Práca s CLIL metódou v primárnom vzdelávaní spočíva v prepojení predmetov Anglický jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika, atď.

  CLIL ( Content and Language Integrated Learning ) - skratka, ktorá znamená, že žiak sa bude stretávať s cudzím jazykom aj na inom predmete ako je cudzí jazyk. Žiaci 2. B prakticky zažili integráciu anglického jazyka v predmete Prírodovada a Matematika. Cudzí jazyk sa v tomto predmete berie ako nástroj vzdelávania a nie ako jeho výsledok. Žiaci sa učia :

  • myslieť v danom jazyku

  • precvičujú si cudzí jazyk pri vyučovaní iného predmetu

  • rozvíjajú si ním svoje kompetencie

  CLIL môže žiakom ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

 • Stretnutie s koledami

  13. decembra 2017 sa naši žiaci – speváci - zúčastnili v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku okresnej speváckej súťaže v speve kolied STRETNUTIE S KOLEDAMI 2017. V II. kategórii nás reprezentovali žiačky: Emília Gejdošová, Simona Grílusová, Lucia Obrcianová, Michaela Babicová, Terézia Kútna, Lívia Rošteková, Lenka Lofajová, Monika Hrabušová trojhlasným spevom koledy Vstávajte pastieri. V I. kategórii viacčlenných skupín si odniesli víťazstvo naši žiaci 1. stupňa: Lívia Hadačová, Sofia Kováčiková, Adela Slanicayová, Ondrej Baláž, Terézia Kostilniková, Mária Benčová, Lea Kuzmanová, Tereza Weidlichová, ktorí dvojhlasne predniesli koledu Do hory do lesa, valasi. Najviac porota vyzdvihla naše spevácke trio: Tomáš Gašpar, Jozef Zsigmund, Andrej Dubovec, ktorí si nádherným prednesom koledy Vstávajte pastieri v II. kategórii vyspievali zaslúžené víťazstvo. Porota ich spev vyhlásila za najkrajšiu interpretáciu koledy celej súťaže. Všetkým našim spevákom úprimne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Koncert

  Dňa 12.12.2017 sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili koncertu ZUŠ v Ružomberku. Na koncerte odzneli skladby známych svetových skladateľov. Účastníkmi koncertu boli aj žiaci našej školy. 

 • Príďte nás podporiť! :-)

  Mesiac december je už tradične spojený s príchodom Vianoc a slávením najkrajších sviatkov v roku. Žiaci druhého stupňa na to pamätali a na hodinách Techniky pod vedením svojich vyučujúcich vyrobili viaceré vianočné dekorácie, ktoré môžu byť ozdobou práve aj Vášho príbytku. Tak neváhajte a príďte nás podporiť na benefičnú Mikulášsku párty, aby sa aj Vaše dieťa mohlo stať tým, čím chce!

 • Projekt: HOVORME O JEDLE

 • Benfičná Mikulášska párty

  Srdečne pozývame na BENEFIČNÚ MIKULÁŠSKU PÁRTY, ktorá sa uskutoční 7.decembra 2017 o 15:00 hodine v priestoroch telocvične.

 • Čítanie je pre mňa hračka

  Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry dáva priestor pre tvorivé aktivity, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov. Tvoria ich tematické podujatia, hlasné, tiché a zážitkové čítanie s porozumením, práca s literárnym textom, dramatizácia, literárne a výtvarné tvorivé dielne. Neodmysliteľnou súčasťou edukačných aktivít je mestská knižnica. Žiaci 2. B sa stali jej pravidelnými návštevníkmi. Zoznámili sa s tvorbou knihy, detskými spisovateľmi a obľubenými knižnými titulmi.  Cieľom je učiť deti láske ku knihám a k čítaniu, zároveň vnímať čítanie ako zmysluplnú formu využitia voľného času. Tematický výber:

  • Krása a múdrosť rozprávky – rozprávanie o ľudových rozprávkach a ich zberateľoch. Upriamenie pozornosti detí na estetiku rozprávok, ich hodnotu a dramatizáciu.
  • Jeseň vrcholí – tematické rozprávanie o ľudovej slovesnosti (hádanky, riekanky, vyčítanky,  príslovia, pranostiky).
  • Čaro Vianoc – tematické rozprávanie o vianočných tradíciách, koledách, vinšoch a sviatočných jedlách našich predkov.
  • Danka a Janka – beseda, ilustrácie a literárny kvíz o známej knihe Márie Ďuríčkovej.
 • Vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu

  Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto poučiek predkladajú žiakom zážitky. Ak na vlastnej koži deti zažijú niečo zaujímavé, získavajú tým trvalejšie vedomosti a skutočné spomienky. Oceňujeme vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu, na ktorých sa zúčastňujú  žiaci 2.B. Majú tak jedinečnú príležitosť vyskúšať na sebe zážitkovú metódu učenia sa. Medzi navštevované vzdelávacie tvorivé podujetia patria:

  • Krása ľudového kroja - dokumentácia histórie ľudového odevu od najstarších čias s následnou výrobou netradičných papierových korálok a náramkov.

  • Ľudové remeslá – dokumentácia remesiel, ktoré predstavujú každodennú ručnú prácu ľudí žijúcich v minulých storočiach. Jednotlivé remeslá prinášali v každodennom živote našich predkov užitočné produkty (drôtené hrnce, keramika, drevené šindle, pletené svetre), ale mali funkciu aj skrášliť prostredie (vyšívané obrusy, košele, kroje, maľovaná keramika). V tých časoch platilo: "Remeslo má zlaté dno". Spájali sa v nich totiž výsledky ľudského umu a šikovnosť remeselníkových rúk. 

  • Vianočné zvyky a tradície -  kultúrno-výchovný program, tvorivá dielňa Vianočné pohľadnice, témy súvisiace s blížiacimi sa vianočnými sviatkami.

 • Astrostop

  Dňa 28. novembra sa na ZŠ Bystrická konala astronomická súťaž ASTROSTOP. Ako je už tradíciou, aj naši žiaci(tentokrát v zostave Adrián Boguský, Damián Kendera, Šimon Hadač a Samuel Suchoň) boli pripravení zmerať si sily s ďalšími nadšencami astronómie z nášho okresu.

  V prvých dvoch kolách si všetci súťažiaci môžu overiť svoje vedomosti vo forme testu a poznávania odborných fotografií. Po spočítaní všetkých získaných bodov postupujú do ďalšieho - semifinálového kola najlepší piati súťažiaci. V tom to roku sme mali v elitnej skupine jedného zástupcu - Adriána Boguského, ktorý postúpil zo štvrtého miesta. Po „vylúštení“ 8 tajničkových otázok, pridelení získaných bodov a odpočítaní časovej straty nakoniec Adrián najlepším výkonom poskočil na medailové tretie miesto. Bohužiaľ, do finálového kola postupujú len prví dvaja astronómovia, čo Aďovi uniklo o 4 body. Ešte väčšiu smolu mal však Šimon Hadač, ktorému postup do semifinálového kola unikol o jeden bod.

  Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu školy a Adriánovi srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria